Poslovnik vijeća

Objavljeno 7. svibnja 2012.

Na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog, održanoj 15. srpnja 2009. godine donesen je Poslovnik Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog.

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (“Službene novine” Primorsko-goranske županije, br. 28/09 i 30/09- ispravak) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 34. sjednici održanoj 18. ožujka 2013. godine donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA NOVI VINODOLSKI

 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVI VINODOLSKI