Statut

Objavljeno 8. travnja 2013.

 

Na temelju članka  8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ 28/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski  na 34. sjednici održanoj dana 18. ožujka 2013. godine

                                                                                                                                             

                                                                                                                                         STATUT

 

GRADA NOVOG VINODOLSKOG

               

 

I.   OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom Grada Novog Vinodolskog (u daljnjem tekstu: Statut)  podrobnije uređuje status, područje i granice, samoupravni djelokrug, obilježja, pečati i Dan Grada Novi Vinodolski, javna priznanja, oblici suradnje i oblici povezivanja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave  u zemlji i inozemstvu, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada Novo Vinodolskog, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, imovina i financiranje, ustrojstvo i rad javnih službi, akti Grada Novog Vinodolskog i njihova objava, javnost rada, druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Novog Vinodolskog ( u daljnjem tekstu: Grad).

STATUT GRADA NOVOG VINODOLSKOG

*****

IZMJENE STATUTA GRADA NOVOG VINODOLSKOG

 

Izmjene Statuta Grada Novog Vinodolskog