Statut

Objavljeno 8. travnja 2013.

Na temelju članka  8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ 28/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski  na 34. sjednici održanoj dana 18. ožujka 2013. godine

STATUT GRADA NOVOG VINODOLSKOG

I.   OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom Grada Novog Vinodolskog (u daljnjem tekstu: Statut)  podrobnije uređuje status, područje i granice, samoupravni djelokrug, obilježja, pečati i Dan Grada Novi Vinodolski, javna priznanja, oblici suradnje i oblici povezivanja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave  u zemlji i inozemstvu, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada Novo Vinodolskog, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, imovina i financiranje, ustrojstvo i rad javnih službi, akti Grada Novog Vinodolskog i njihova objava, javnost rada, druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Novog Vinodolskog ( u daljnjem tekstu: Grad).

STATUT GRADA NOVOG VINODOLSKOG (SN PGŽ 12/13)

*****

IZMJENE STATUTA GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Izmjene Statuta Grada Novog Vinodolskog (SN PGŽ 18/14)

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA NOVI VINODOLSKI

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Novi Vinodolski (SN PGŽ 4/18)