35. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVI VINODOLSKI, 15. TRAVNJA 2012.

Objavljeno 9. travnja 2013.

KLASA: 021-05/13-01/3

URBROJ: 2107/02-01-13-1

Novi Vinodolski, 09 . travanj 2013. godine

 

                        Na temelju članka 25. stavak 1. točka 2.  Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 28/09 i 12/13 ) sazivam 35. sjednicu Gradskog vijeća za dan

 

15.  TRAVNJA  2013.  GODINE (PONEDJELJAK)  U 10,00  SATI

D N E V N I     R E D

1.      Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine

2.      Prijedlog Odluke o povjeravanju ugovornog obavljanja komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta

3.      Prijedlog Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom

4.      Imovinsko-pravni.

NAPOMENA: Ukoliko naknadno stignu Suglasnosti za:

–     Ciljane  Izmjene Prostornog Plana Grada Novog Vinodolskog

–     Izmjene Urbanističkog Plana uređenja Naselja Novog Vinodolskog

–     Izmjene Urbanističkog Plana  uređenje Poslovne zone Kargač

 navedene točke će biti naknadno uvrštene u Dnevni red Gradskog vijeća.

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Neven Pavelić v.r.


POZIV NA 35. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVI VINODOLSKI