IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU GRADSKE UPRAVE GRADA NOVOG VINODOLSKOG (02.04.2014.)

Objavljeno 9. travnja 2014.

Na temelju članka 4. stavka 3.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08 i 61/11) te članka 44. Statuta Grada Novog  Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Oleg Butković, dipl.ing. dana  02. travnja   2014. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE

PRAVILNIKA

o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog

 

Članak 1.

         U Pravilniku o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ 43/10 i 2/13), u  dijelu Sistematizacija radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Novi Vinodolski, izmjenjuju se  i dopunjuju radna mjesta u Upravnim tijelima Grada Novog Vinodolskog.

         Izmjene i dopune Sistematizacije radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Novi Vinodolski predstavljaju dodatak Izmjena i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog, ali nisu  predmet objave u Službenim novinama, te će se objaviti na web stranici Grada.

Članak 2.

Za službenike kod čijih je radnih mjesta na kojima su sada raspoređeni došlo do promjena, rješenja o rasporedu na radna mjesta odnosno rješenja o raspolaganju sukladno ovom Pravilniku donijet će se najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog  stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 030-02/10-01/2

Ur.broj: 2107/02-04-14-7

Novi Vinodolski, 02. travnja 2014. godine

                                                                                GRADONAČELNIK

                                                                              Oleg Butković, dipl.ing.

  IZMJENE I DOPUNE

SISTEMATIZACIJE RADNIH MJESTA

U UPRAVNIM TIJELIMA

GRADA NOVI VINODOLSKI

Članak 1.

U Sistematizaciji radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Novi Vinodolski u Glavi «UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA»,   u točki 14. «Savjetnik za pravna pitanja i komunalne poslove» dodaju se u «Opis poslova radnog mjesta» nove alineje 11., 12., 13. i 14. koje glase:

«- predlaže uvjete korištenja stanova u vlasništvu Grada (visinu najamnine, općih i posebnih uvjeta natječaja za dodjelu stanova na korištenje),

–     priprema ugovora o najmu stana, te vodi evidenciju o zaključenim ugovorima, vodi brigu o stanju stanova u vlasništvu Grada,

–     vrši ostale poslove iz oblasti stanovanja,

–     obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.»

Članak 2.

U točki 16. «Stručni referent za komunalne poslove i zaštitu okoliša» dodaju se u «Opis poslova radnog mjesta» nove alineje  7., 8., 9., 10., 11. i 12.  koje glase :

«- vrši premjer građevinskih objekata i građevinskog zemljišta u vlasništvu privatnih fizičkih ili pravnih osoba, kao osnova za utvrđivanje visine komunalne naknade,

–   vrši fakturiranje neporeznih prihoda Grada iz djelokruga rada ovog Odjela,

–   vrši praćenje i kontrolu fakturirane vrijednosti, te dostavlja izvješće po zahtjevu pročelnika,

–   utvrđuje obveznike i vodi prvostupanjske upravne postupke kojima se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i spomeničke rente, vodi evidenciju obveznika komunalne naknade i spomeničke rente, kontinuirano provodi aktivnosti na ažuriranju podataka i priprema podlogu za pokretanje postupaka prisilne naplate komunalne naknade i spomeničke rente,

–   predlaže uvjete davanja u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava, te reklamnih površina (visina, propisivanje općih i posebnih uvjeta natječaja) i vodi druge upravne postupke s osnova korištenja javnih površina,

–     obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.«

Članak 3.

         Briše se  točka 18. «Referent fakturiranja neporeznih prihoda Grada».

Članak 4.

         Dosadašnja točka 19. «Referent – Komunalni redar» postaje točka 18.

         Pod «Potrebno stručno znanje» mijenja se i glasi:

         «- srednja stručna sprema ekonomske, upravne, tehničke ili druge struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu».

Pod «Izvršitelja» broj «3» mijenja se sa brojem «1».

Članak 5.

         Dodaje se nova točka 19. koja glasi:

«19. REFERENT – KOMUNALNI – PROMETNI REDAR

 

Kategorija III.

Potkategorija  –  Referent

Klasifikacijski rang 11.

 

Potrebno stručno znanje:

– srednja stručna sprema ekonomske, upravne  ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen ispit o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova prometnog redara,  poznavanje rada na računalu

Izvršitelja: 2

Opis poslova radnog mjesta:

–         vrši dnevni snimak stanja komunalnog reda na području Grada,

–         obavlja poslove komunalnog redarstva utvrđene Zakonom o komunalnom gospodarstvu i općim aktima Grada,

–         izrađuje pojedinačne akte i vodi prvostupanjske upravne postupke iz oblasti komunalnog reda,

–         izrađuje redovna mjesečna izvješće o stanju komunalnog reda,prikuplja i analizira prijedloge i inicijative vijeća mjesnih odbora i građana koji se odnose na poboljšanje stanja komunalnog reda, te predlaže mjere za njihovo provođenje,

–         vodi poslove naplate globa, prisilnu naplate potraživanja iz oblasti komunalnog reda, te prekršajne prijave,

–         obavlja poslove upravljanja prometom, nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila,podnosi zahtjev na pokretanje prekršajnih postupaka i pokreće druge propisane mjere za otklanjanje uočenih protupravnosti,

–  vodi upravni postupak i donosi rješenja u predmetima vezanim uz provedbu uređenja prometa, 

–   obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i gradonačelnika.»

Članak 6.

         U Glavi «UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE», u točki 24. «Viši stručni suradnik za razrez i naplatu poreza i prihoda iz djelokruga Odjela», u «Opis poslova radnog mjesta» dodaju se nove alineje 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. i 18. koje glase:

«- vrši obračun i isplatu plaća, te ostalih primanja zaposlenika Gradske uprave,

– vrši obračun i isplatu plaća, te ostalih primanja zaposlenika ustanova kojih je Grad osnivač kao i korisnika proračuna po odluci gradonačelnika, 

–  vrši obračun i isplatu naknada članova Vijeća i radnih tijela, i obračun po osnovi ugovora o djelu,

            –  vodi potrebitu evidenciju u svezi s isplatama plaća i naknada,

– vodi materijalno financijske evidencije, provodi potrebna knjiženja i priprema podatke za financijska izvješća za Gradsku upravu,

– vodi materijalno-financijske evidencije, provodi  potrebna knjiženja i  priprema podatke za financijska izvješća za ustanove kojih je Grad   osnivač kao i korisnike proračuna po odluci gradonačelnika,

–  vodi poslovne knjige proračunskih korisnika,

–  obavlja i ostale poslove po nalogu pročelnika.»

Članak 7.

Briše se  točka 25. «Računovodstveni referent».

 

 

                                                                        GRADONAČELNIK

                                                                      Oleg Butković, dipl.ing.


Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog (02.04.2014.)