PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU GRADSKE UPRAVE GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Objavljeno 10. veljače 2015.

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), na prijedlog v.d. pročelnika gradskih upravnih tijela, gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Oleg Butković, dipl.ing., dana 19. siječnja 2015. godine donosi

PRAVILNIK

O UNUTARNJEM REDU GRADSKE UPRAVE

GRADA NOVOG VINODOLSKOG

 

 

I.                  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo, sistematizacija radnih mjesta i druga pitanja od značaja za rad upravnih tijela gradske uprave Grada Novog Vinodolskog (u nastavku teksta: upravna tijela).

Članak 2.

Upravna tijela obavljaju poslove određene zakonom, Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 41/14 -u nastavku teksta: Odluka) i drugim propisima.

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

    II. UNUTARNJE USTROJSTVO UPRAVNIH ODJELA

Članak 4

Temeljem Odluke, upravna tijela gradske uprave su:

1. Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti,

2. Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje,

3. Upravni odjel za financije i javnu nabavu.

Članak 5.

Odsjeci, kao unutarnje ustrojstvene jedinice, ustrojavaju se u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti te u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje.

Članak 6.

Odsjeci u sastavu Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti su:

a)     Odsjek za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti

b)    Odsjek za projekte i EU fondove

Službenici raspoređeni na radnim mjestima izvan Odsjeka izravno su podređeni pročelniku Upravnog odjela.

Članak 7.

Odsjeci u sastavu Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje su:

a)     Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

b)    Odsjek za prostorno planiranje

Službenici raspoređeni na radnim mjestima izvan Odsjeka izravno su podređeni pročelniku Upravnog odjela.

III. UPRAVLJANJE U SLUŽBI

Članak 8.

Upravnim tijelom upravlja pročelnik.

Odsjekom upravlja voditelj.

Pročelnik, odnosno voditelj, organizira i usklađuje rad upravnog tijela, odnosno odsjeka.

Za zakonitost i učinkovitost rada upravnog tijela pročelnik odgovara gradonačelniku.

Za zakonitost i učinkovitost rada odsjeka voditelj odgovara nadređenom pročelniku upravnog tijela.

Privremeno imenovanje vršitelja dužnosti pročelnika upravnog tijela u razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika na način propisan zakonom, odnosno u razdoblju duže odsutnosti pročelnika, obavlja se u

skladu s Odlukom.

U slučaju duže odsutnosti pročelnika upravnog tijela njegove poslove može obavljati službenik istoga upravnog tijela kojeg za to pisano ovlasti pročelnik, ako nije imenovan vršitelj dužnosti pročelnika.

U slučaju upražnjenosti radnog mjesta voditelja odsjeka ili duže odsutnosti voditelja odsjeka, odsjekom izravno upravlja pročelnik upravnog tijela. U slučaju duže odsutnosti voditelja odsjeka, njegove poslove može obavljati službenik istog odsjeka kojeg za to pisano ovlasti nadređeni pročelnik upravnog tijela, ako nije imenovan vršitelj dužnosti voditelja odsjeka.

Članak 9.

Službenici i namještenici dužni su svoje poslove obavljati sukladno zakonu i drugim propisima, općima aktima Grada Novog Vinodolskog (u nastavku teksta: Grad)  Etičkim kodeksom Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog, pravilima struke te uputama pročelnika upravnog tijela, voditelja odsjeka i ostalih nadređenih službenika.

IV. POPUNA RADNIH MJESTA

Članak 10.

Službenik i namještenik može biti raspoređen na upražnjeno radno mjesto ako ispunjava opće uvjete za prijam u službu propisane zakonom te posebne uvjete za raspored na pojedino radno mjesto propisane zakonom, Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u nastavku teksta: Uredba)  i ovim Pravilnikom.

Obveza probnog rada utvrđuje se u skladu za zakonom.

Članak 11.

Kao poseban uvjet za raspored na radno mjesto službenici su dužni imati položen državni stručni ispit.

Ukoliko prilikom pijama u službu i rasporeda na radno mjesto službenici  nemaju položen državni stručni ispit, dužni su ga položiti u roku od godine dana od prijama u službu.

Položen državni stručni ispit ne mora imati službenik s položenim pravosudnim ispitom, položenim stručnim ispitom prema ranijim propisima, niti službenik oslobođen obveze polaganja državnoga stručnog ispita, odnosno oslobođen obveze polaganja stručnog ispita kada su spomenuta oslobođenja utvrđena odlukama prema ranijim propisima.

Posebni uvjet za prijam na neka radna mjesta službenika je i poznavanje rada na računalu što se dokazuje potvrdom o poznavanju rada na računalu (kod prijama u službu na neodređeno).

Kandidati za prijam u službu koji ne ispunjavaju posebni uvjet iz stavka 4. ovog članka za raspored na radno mjesto, a ispunjava sve ostale uvjete, mogu biti primljeni u službu uz uvjet da u roku od 12 mjeseci od dana rasporeda steknu odgovarajuću potvrdu o poznavanju rada na računalu.

Posebni uvjeti za raspored na rana mjesta službenika na poslove je i:

– položen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave,

– položen ispit o stručnoj osposobljenosti djelatnika u pismohranama,

– završen program osposobljavanja za prometnog redara,

– položen ispit za održavanje centralnog grijanja.

 koji su dužni položiti u roku 1 ( jedne) godine od rasporeda na radno mjesto za koje je predviđen posebni uvjet za raspored.

Članak 12.

U slučaju potrebe obavljanja privremeno povećanog opsega posla ili zamjene odsutnog službenika ili namještenika, koji ne mogu obaviti ostali službenici i namještenici upravnog tijela, privremena popuna provodi se između službenika i

namještenika drugih upravnih tijela, u suradnji s ostalim pročelnicima upravnih tijela, a kada to nije moguće, putem prijma u službu, odnosno u radni odnos, na određeno vrijeme. Kraće obavljanje jednostavnijih pomoćnih poslova, koje nije moguće osigurati privremenom popunom unutar Gradske uprave, može se osigurati putem studentskog servisa, ili putem ugovora o djelu.

 

 

 

Članak 13.

Javni natječaj za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme raspisuje pročelnik sukladno planu prijma u službu uz prethodnu suglasnost gradonačelnika.

Oglas za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme raspisuje pročelnik uz prethodnu suglasnost gradonačelnika. 

Postupak popune radnog mjesta iz stavka 1. ovoga članka provodi se u skladu sa zakonom.

Stručne i administrativne poslove postupka popune radnog mjesta obavlja Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti.

V. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Članak 14.

Prilog ovog Pravilnika čini Sistematizacija radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Novog Vinodolskog, koja sadržava popis radnih mjesta, opis poslova i broj izvršitelja na pojedinome radnom mjestu, kao i posebni uvjet stručne spreme utvrđen za odnosno radno mjesto te druge posebne uvjete.

Prilog iz stavka 1. ovoga članka čini sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 15.

Kada je za obavljanje poslova pojedinoga radnog mjesta sistematizirano više izvršitelja, pročelnik upravnog tijela, voditelj odsjeka, odnosno drugi nadređeni službenik raspoređuje obavljanje poslova radnog mjesta među službenicima ili namještenicima raspoređenima na odnosno radno mjesto, uzevši u obzir trenutne

potrebe i prioritete službe.

Članak 16.

U rješenjima kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika, kao i u potpisu službenih dokumenata te na uredskim natpisima, naziv radnog mjesta navodi se u rodu koji odgovara spolu službenika,

odnosno namještenika raspoređenog na odnosno radno mjesto.

VI. LAKE POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI

Članak 17.

Službenik i namještenik odgovara za počinjenu povredu službene dužnosti.

Povrede službene dužnosti mogu biti lake i teške.

Teške povrede službene dužnosti propisane su u članku 46. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (udaljnjem tekstu: Zakon), a lake povrede u članku 45. Zakona i ovim Pravilnikom.

Lake povrede službene dužnosti su:

1. učestalo zakašnjavanje na posao ili raniji odlazak s posla,

2. napuštanje radnih prostorija tijekom radnog vremena bez odobrenja ili opravdanog razloga,

3. neuredno čuvanje spisa, podataka ili druge povjerene dokumentacije,

4. neopravdan izostanak s posla jedan dan,

5. neobavještavanje neposrednog rukovoditelja o spriječenosti dolaska na rad u roku 24 sata bez opravdanog razloga,

6. zadržavanje u službenim prostorijama nakon radnog vremena bez odobrenja neposrednog rukovoditelja,

7. osobito blagi slučaj djela koje sadržava obilježja neke od teških povreda službene dužnosti propisanih u članku 46. točkama 1., 2., 3., 6. i 11. Zakona, ako osoba ovlaštena za pokretanje postupka zbog teške povrede službene dužnosti procijeni da nije svrhovito pokretati postupak zbog teške povrede službene dužnosti.

VI. VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA I RJEŠAVANJE O UPRAVNIM STVARIMA

Članak 18.

U upravnom postupku postupa službenik u opisu poslova kojeg je vođenje tog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima.

Službenik ovlašten za rješavanje o upravnim stvarima ovlašten je i za vođenje postupka koji prethodi rješavanju upravne stvari.

Kada je službenik u opisu poslova kojeg je rješavanje o upravnim stvarima odsutan, ili postoje pravne zapreke za njegovo postupanje, ili odnosno radno mjesto nije popunjeno, za rješavanje upravne stvari nadležan je pročelnik upravnog tijela.

Ako nadležnost za rješavanje pojedine stvari nije određena zakonom, drugim propisom, niti ovim Pravilnikom, za rješavanje upravne stvari nadležan je pročelnik upravnog tijela.

Iznimno, pročelnik upravnog tijela može svoje ovlasti iz stavka 3. i stavka 4. ovoga članka u cijelosti ili djelomice pisano prenijeti na drugog službenika istoga upravnog tijela.

VII. RADNO VRIJEME

Članak 19.

Raspored radnog vremena i termine rada sa strankama te druga srodna pitanja određuje gradonačelnik, nakon savjetovanja s pročelnicima upravnih tijela.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Službenici i namještenici zatečeni na radu u službi na dan stupanja na snagu ovog, nastavljaju raditi na svojim dotadašnjim radnim mjestima te zadržavaju plaće i druga prava prema dotadašnjim rješenjima, do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta u skladu s ovim Pravilnikom.

Službenici i namještenici zatečeni u službi, odnosno u radnom odnosu, u upravnim tijelima na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, bit će raspoređeni na radna mjesta u skladu s Zakonom  i ovim Pravilnikom, u rokovima propisanima Zakonom.

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 43/10, 2/13, 25/13, 9/14, 13/14).

Članak 22.

Pravilnik  stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Gradske uprave.

 

                                                                             GRADONAČELNIK

                                                                            Oleg Butković, dipl.ing.

 

 

 

Klasa:030-02/14-20/3

Ur.Broj:2107/02-04-15-2

Novi Vinodolski, 19. siječnja 2015. godine

Pravilnik  je objavljen na oglasnoj ploči  dana__________________________.

Pravilnik je stupio na snagu ________________________________________.

 

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU GRADSKE UPRAVE GRADA NOVI VINODOLSKI

 

****

 

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

 

1. PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA  ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

I.

Glavni rukovoditelj

1.

Opis poslova radnog mjesta

OPIS POSLOVA I ZADATAKA

Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

rukovodi radom Upravnog odjela i vodi  brigu za efikasno, zakonito i racionalno obavljanje zadataka Upravnog odjela, organizira i usklađuje rad, kao i suradnju s drugim upravnim tijelima, državnim tijelima i ustanovama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovim institucijama te udrugama civilnog društva i građanima, donosi rješenja u predmetima prava i obveza službenika Upravnog odjela,  

50

neposredno rukovodi službenicima i namještenicima koji su raspoređeni izvan Odsjeka ustrojenih u Upravnom odjelu i  pomaže službenicima Upravnog odjela u radu na najsloženijim predmetima

20

prati stanje iz djelokruga Upravnog odjela i predlaže odgovarajuće mjere, smjernice i planove gradonačelniku te podnosi izvješća o radu iz nadležnosti Upravnog odjela, osigurava zakonitost rada u odnosu na prava, obveze i ovlaštenja gradonačelnika, Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća

15

prati propise i stručnu literaturu, te obavlja poslove  pripreme i praćenja

izrade općih akata i dokumenata Grada

10

obavlja druge poslove određene zakonom, aktima Grada te po nalogu gradonačelnika

5

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

POTREBNO STRUČNO ZNANJE

magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Upravnim odjelom, poznavanje jednog stranog jezika, poznavanje rada na računalu  

SLOŽENOST POSLOVA

stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, doprinos razvoju novih koncepata, te rješavanje strateških zadaća

SAMOSTALNOST U RADU

stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju o najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama vezanima uz utvrđenu politiku Upravnog odjela

STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA

stalna stručna komunikacija unutar i izvan Upravnoga odjela od utjecaja na provedbu plana i programa Upravnoga odjela

STUPANJ ODGOVORNOSTI

I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA

stupanj odgovornosti koji uključuje najvišu materijalnu, financijsku i odgovornost za zakonitost rada i postupanja, uključujući široku nadzornu i upravljačku odgovornost, najviši stupanj utjecaja na donošenje odluka koje imaju znatan učinak na određivanje politike i njenu provedbu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. POMOĆNIK PROČELNIKA UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI  

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

I.

Viši rukovoditelj

2.

Opis poslova radnog mjesta

OPIS POSLOVA I ZADATAKA

Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

zamjenjuje odsutnog pročelnika Upravnog odjela

10

obavlja pravni nadzor nad nacrtima odluka i drugih akata iz djelokruga rada Upravnog odjela  kao i akata Gradskog vijeća i gradonačelnika, te izrađuje nacrte akata iz djelokruga rada Upravnog odjela,

40

obavlja savjetodavne poslove za potrebe gradonačelnika i pročelnika Upravnog odjela

10

izrađuje pročišćene testove akata koje donose gradonačelnik i Gradsko vijeće

5

priprema i koordinira rad na izradi smjernica i polugodišnjih izvješća gradonačlenika, te radi na suradnji sa ustanovama u vlasništvu Grada i udrugama civilnog društva

15

prati zakone i druge propise te stručnu literaturu i razvija stručne kontakte

10

obavlja druge poslove određene zakonom, aktima Grada te po nalogu gradonačelnika

10

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

POTREBNO STRUČNO ZNANJE

magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,  organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Upravnim odjelom, poznavanje rada na računalu

SLOŽENOST POSLOVA

stupanj složenosti posla koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, pružanje potpore osobama na višim rukovodećim položajima u osiguranju pravilne primjene propisa i mjera te davanje smjernica u rješavanju strateški važnih zadaća

SAMOSTALNOST U RADU

stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena povremenim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju složenih stručnih problema

STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE

SA STRANKAMA

stalna stručna komunikacija unutar i izvan Upravnoga odjela od utjecaja na provedbu plana i programa Upravnoga odjela

stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan Upravnoga odjela u svrhu pružanja savjeta te prikupljanja ili razmjene važnih informacija

STUPANJ ODGOVORNOSTI

I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA

stupanj odgovornosti koji uključuje visoku odgovornost za zakonitost rada i postupanja, odgovornost za materijalna i financijska sredstva do određenog iznosa

 

3. VIŠI SAVJETNIK ZA URBANIZAM I RAZVOJ 

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

II.

Viši savjetnik

4.

Opis poslova radnog mjesta

OPIS POSLOVA I ZADATAKA

Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

   

obavlja pravni nadzor nad nacrtima odluka i drugih akata iz djelokruga rada Upravnog odjela  kao i akata Gradskog vijeća i gradonačelnika, te izrađuje nacrte akata iz djelokruga rada Upravnog odjela,

50

obavlja savjetodavne poslove za potrebe gradonačelnika, izrađuje strateške dokumente za potrebe gradonačelnika

10

prati i pomaže u pripremi i provedbi razvojnih projekata i prostornih planova

5

priprema i koordinira rad na izradi smjernica i polugodišnjih izvješća gradonačelnika, te radi na suradnji sa trgovačkim/komunalnim društvima u provedbi razvojnih projekata

15

prati zakone i druge propise te stručnu literaturu i razvija stručne kontakte

10

obavlja druge poslove određene zakonom, aktima Grada te po nalogu gradonačelnika

10

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

POTREBNO STRUČNO ZNANJE

magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, najmanje četire godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,   poznavanje rada na računalu

SLOŽENOST POSLOVA

stupanj složenosti posla koji uključuje izradu akata iz djelokruga  Upravnog odjela, rješavanje najsloženijih  upravnih i ostalih predmeta iz nadležnosti Upravnog odjela, sudjelovanje u izradi strategija i programa i vođenje projekta

SAMOSTALNOST U RADU

stupanj samostalnosti koji uključuje  samostalnost u radu

STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE

SA STRANKAMA

stalna stručna komunaikacija unutar i izvan  Upravnog odjela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene informacija

STUPANJ ODGOVORNOSTI

I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA

stupanj odgovornosti koji uključuje  visoku odgovornost za za zakonitost rada i postupanja, odgovornost za materijalna i financijska sredstva do određenog iznosa

 

 

 

 

 

4. ADMINISTRATIVNI TAJNIK

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

III.

Referent

11.

Opis poslova radnog mjesta

OPIS POSLOVA I ZADATAKA

Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

obavlja administrativne i druge poslove za gradonačelnika, zamjenika grdaonačelnika, pročelnika i pomoćnika pročelnika Upravnog odjela  povezane s primanjem stranaka i zakazivanjem i organiziranjem sastanaka, prijepisom, vođenjem  zapisnika, obavlja poslove uredskog poslovanja, sudjeluje u prijemu i  otpremi pošte, nadzire primjenu propisa iz područja uredskog poslovanja, surađuje sa službenicima drugih Upravnih odjela zaduženima za uredsko poslovanje

50

sudjeluje u pripremi i realizaciji protokolarnih i kulturnih događanja, arhivira predmete, vodi evidenciju putnih naloga

40

obavlja i druge poslove određene zakonom, aktima Grada, po nalogu gradonačelnika i pročelnika  

10

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

POTREBNO STRUČNO ZNANJE

srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili društvene struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen ispit o stručnoj osposobljenosti djelatnika u pismohranama, poznavanje rada na računalu

SLOŽENOST POSLOVA

stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

SAMOSTALNOST U RADU

stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika

STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE

SA STRANKAMA

stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar Upravnoga odjela

STUPANJ ODGOVORNOSTI

I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA

stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

 

 

 

 

 

5. ADMINISTRATIVNI REFERENT

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

III.

Referent

11.

Opis poslova radnog mjesta

OPIS POSLOVA I ZADATAKA

Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

obavlja administrativne i druge poslove iz djelokruga Upravnog odjela koji se odnose na tehničku pripremu materijala, vođenje zapisnika, izradu zaključaka,  zapisnika i čuvanje dokumentacije, vodi evidenciju prisustvovanja sjednicama Vijeća i radnih tijela, sudjeluje u prijemu i  otpremi pošte

50

sudjeluje u pripremi i realizaciji protokolarnih i kulturnih događanja, sudjeluje u obavljanju kadrovskih poslova za potrebe Upravnih odjela

sudjeluje u realizaciji socijalnoj programa Grada , obavlja radnje u upravnom postupku do donošenja rješenja za korisnike socijalnog Programa,

priprema izvješća o trošenju sredstava iz socijalnog programa

40

obavlja i druge poslove određene zakonom, aktima Grada, po nalogu gradonačelnika i pročelnika   

10

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

POTREBNO STRUČNO ZNANJE

srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili društvene struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu

SLOŽENOST POSLOVA

stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

SAMOSTALNOST U RADU

stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika

STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE

SA STRANKAMA

stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar  Upravnoga odjela

STUPANJ ODGOVORNOSTI

I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA

stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

 

 

 

 

 

 

ODSJEK ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

6. VODITELJ ODSJEKA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

I.

Rukovoditelj

-1.

4.

Opis poslova radnog mjesta

OPIS POSLOVA I ZADATAKA

Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

rukovodi Odsjekom, organizira i usklađuje rad Odsjeka

40

surađuje s pročelnikom i drugim Upravnim odjelima na pripremi proračunske dokumentacije i realizaciji proračuna

15

usklađuje rad s ustanovama i nositeljima programa, udrugama civilnog društva na područjima djelovanja Odsjeka, obavlja stručne i upravne poslove na razvoju loakalne samouprave

15

pomaže službenicima Odsjeka u radu na najsloženijim predmetima

20

obavlja i druge poslove određene zakonom, aktima Grada, po nalogu gradonačelnika i pročelnika Upravnog odjela

10

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

POTREBNO STRUČNO ZNANJE

magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Odsjekom, poznavanje rada na računalu

SLOŽENOST POSLOVA

stupanj složenosti posla koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, pružanje potpore službenicima u rješavanju složenih zadaća

SAMOSTALNOST U RADU

stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena povremenim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju složenih stručnih problema

STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE

SA STRANKAMA

stalna stručna komunikacija unutar i izvan Odsjeka od utjecaja na provedbu plana i programa upravnoga tijela

stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan Odsjeka u svrhu pružanja savjeta te prikupljanja ili razmjene važnih informacija

STUPANJ ODGOVORNOSTI

I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA

stupanj odgovornosti koji uključuje  odgovornost za zakonitost rada i postupanja, odgovornost za materijalna i financijska sredstva do određenog iznosa, te  odgovornost za rukovođenje Odsjekom

 

 

 

 

7. DOMAR  – VOZAČ

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

IV.

II.

1.

11.

Opis poslova radnog mjesta

OPIS POSLOVA I ZADATAKA

Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

rukuje centralnim grijanjem, održava i popravlja kućne instalacije, opremu i inventar, nadzire korištenje prostora za koji je zadužen, vodi brigu o održavanju službenih vozila

40

Obavlja sve manje popravke u poslovnim prostorima i na sportskim igralištima u vlasništvu Grada, dostavlja materijale za sastanke i sjednice Vijeća i radnih tijela, poslove dostave i otpreme pošte, prijevoz za službene potrebe, nabavlja potrebno gorivo za kotlovnice

40

obavlja i druge  poslove u skladu sa zakonom, aktima Grada i po nalogu gradonačelnika, pročelnika Upravnog odjela i voditelja Odsjeka

20

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

POTREBNO STRUČNO ZNANJE

srednja stručna sprema tehničke struke, položen ispit za održavanje centralnog grijanja, položen vozački ispit za B kategoriju

SLOŽENOST POSLOVA

stupanj složenosti posla koji uključuje obavljanje pomoćno-tehničkih poslova koji zahtijevaju primjenu znanja i vještina tehničkih, industrijskih, obrtničkih i drugih struka

SAMOSTALNOST U RADU

STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA

STUPANJ ODGOVORNOSTI

I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA

stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te pravilnu primjenu pravila struke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODSJEK ZA PROJEKTE I EU FONDOVE

8. VODITELJ ODSJEKA ZA PROJEKTE I EU FONDOVE

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

I.

Rukovoditelj

1.

4.

Opis poslova radnog mjesta

OPIS POSLOVA I ZADATAKA

Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

rukovodi Odsjekom, organizira i usklađuje rad Odsjeka

30

organizira i vodi stručne poslove povezane s praćenjem izrade i analize studija, elaborata i drugih dokumenata u procesu kandidiranja projekata za financiranje putem programa Europske unije i drugih oblika financiranja

20

surađuje s pročelnikom i drugim Upravnim odjelima na pripremi proračunske dokumentacije i realizaciji proračuna

 20

koordinira rad na poslovima povezanim s gradskim razvojnim projektima i predlaže odgovarajuće mjere, te surađuje s ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada   

 10

pomaže službenicima Odsjeka u radu na najsloženijim predmetima

10

obavlja i druge poslove određene zakonom, aktima Grada, po nalogu gradonačelnika i pročelnika Upravnog odjela

10

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

POTREBNO STRUČNO ZNANJE

magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Odsjekom

SLOŽENOST POSLOVA

stupanj složenosti posla koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, pružanje potpore službenicima u rješavanju složenih zadaća  

SAMOSTALNOST U RADU

stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena povremenim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju složenih stručnih problema  

STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE

SA STRANKAMA

stalna stručna komunikacija unutar i izvan Odsjeka od utjecaja na provedbu plana i programa Upravnoga odjela

stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan Odsjeka u svrhu pružanja savjeta te prikupljanja ili razmjene važnih informacija  

STUPANJ ODGOVORNOSTI

I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA

stupanj odgovornosti koji uključuje  odgovornost za zakonitost rada i postupanja, odgovornost za materijalna i financijska sredstva do određenog iznosa, te  odgovornost za rukovođenje Odsjekom  

 

 

 

9. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROJEKTE I EU FONDOVE

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

II.

Viši stručni suradnik

6.

Opis poslova radnog mjesta

OPIS POSLOVA I ZADATAKA

Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

obavlja stručne poslove povezane s praćenjem izrade i analize studija, elaborata i drugih dokumenata u procesu kandidiranja projekata za financiranje putem programa Europske unije i drugih oblika financiranja, te vodi baze podataka o projektima Grada i EU projektima na području Grada

50

obavlja poslove povezane s pripremom i praćenjem izrade dokumenata potrebnih za realizaciju gradskih razvojnih projekata, obavlja poslove na standardizaciji i normizaciji poslova, analizi gospodarskih kretanja u gradu, te praćenju smanjenja potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije

30

obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, općim aktima Grada,  po nalogu gradonačelnika, pročelnika Upravnog odjela  i voditelja Odsjeka

20

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

POTREBNO STRUČNO ZNANJE

magistar struke ili stručni specijalist  ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu

SLOŽENOST POSLOVA

stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar  Odsjeka

SAMOSTALNOST U RADU

stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika

STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE

SA STRANKAMA

stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar Odsjeka  te povremenu komunikaciju izvan Odsjeka u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija

STUPANJ ODGOVORNOSTI

I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA

stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada

 

 

 

10. PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

I.

Glavni rukovoditelj

1.

Opis poslova radnog mjesta

OPIS POSLOVA I ZADATAKA

Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

rukovodi radom Upravnog odjela i vodi  brigu za efikasno, zakonito i racionalno obavljanje zadataka Upravnog odjela, organizira i usklađuje rad, kao i suradnju s drugim upravnim tijelima, državnim tijelima i ustanovama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovim institucijama te gradskim komunalnim trgovačkim društvima, donosi rješenja u predmetima prava i obveza službenika Upravnog odjela, 

50

neposredno rukovodi službenicima i namještenicima koji su raspoređeni izvan Odsjeka ustrojenih u Upravnom odjelu i  pomaže službenicima Upravnog odjela u radu na najsloženijim predmetima

20

prati stanje iz djelokruga Upravnog odjela i predlaže odgovarajuće mjere, smjernice i planove gradonačleniku te podnosi izvješća o radu iz nadležnosti Upravnog odjela, 

15

prati propise i stručnu literaturu, te obavlja poslove  pripreme i praćenja izrade općih akata i dokumenata Grada kao i gradskih razvojnih projekata

10

obavlja druge poslove određene zakonom, aktima Grada te po nalogu gradonačelnika

5

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

POTREBNO STRUČNO ZNANJE

magistar inženjer ili stručni specijalist inženjer građevinske struke, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Upravnim odjelom,  poznavanje rada na računalu 

SLOŽENOST POSLOVA

stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, doprinos razvoju novih koncepata, te rješavanje strateških zadaća

SAMOSTALNOST U RADU

stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju o najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama vezanima uz utvrđenu politiku Upravnoga odjela

STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA

stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnoga tijela od utjecaja na provedbu plana i programa Upravnoga odjela

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE

 

 

STUPANJ ODGOVORNOSTI

I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA

stupanj odgovornosti koji uključuje najvišu materijalnu, financijsku i odgovornost za zakonitost rada i postupanja, uključujući široku nadzornu i upravljačku odgovornost, najviši stupanj utjecaja na donošenje odluka koje imaju znatan učinak na određivanje politike i njenu provedbu

11. VIŠI SAVJETNIK ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE 

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

II.

Viši savjetnik

4.

Opis poslova radnog mjesta

OPIS POSLOVA I ZADATAKA

Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

   

obavlja pravni nadzor nad nacrtima odluka i drugih akata iz djelokruga rada Upravnog odjela , te izrađuje nacrte akata iz djelokruga rada Upravnog odjela, te sudjeluje u pripremi i rješavanju najsloženijih pitanja iz djelokruga Odjela

50

obavlja savjetodavne poslove za potrebe gradonačelnika i pročelnika Upravnog odjela

10

osobito sudjeluje u provođenju mjera zaštite i unapređenja okoliša, surađuje s tijelima nadležnim za zaštitu okoliša i kulturne baštine te sudjeluje u izradi općih akata iz područja zaštite okoliša

5

priprema i koordinira rad na izradi smjernica i polugodišnjih izvješća Upravnog odjela te radi na suradnji sa gradskim komunalnim društvima

15

prati zakone i druge propise te stručnu literaturu i razvija stručne kontakte

10

obavlja druge poslove određene zakonom, aktima Grada te po nalogu gradonačelnika i pročelnika

10

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

POTREBNO STRUČNO ZNANJE

magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke, najmanje četire godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,   poznavanje rada na računalu

SLOŽENOST POSLOVA

stupanj složenosti posla koji uključuje izradu akata iz djelokruga  Upravnog odjela, poslove pravnog zastupanja, vođenje upravnog postupka i rješavanje najsloženijih  upravnih i ostalih predmeta iz nadležnosti Upravnog odjela, sudjelovanje u izradi strategija i programa i vođenje projekta

SAMOSTALNOST U RADU

stupanj samostalnosti koji uključuje  povremeni nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika

STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE

SA STRANKAMA

stupanja stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan Upravnog odjela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene informacija

STUPANJ ODGOVORNOSTI

I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA

stupanj odgovornosti koji uključuje  odgovornost  za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada i provedbu odluka iz odgovarajućeg područja

12. SAVJETNIK ZA PRAVNA PITANJA I KOMUNALNE POSLOVE

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

II.

Savjetnik

5.

Opis poslova radnog mjesta

OPIS POSLOVA I ZADATAKA

Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

obavlja i sudjeluje u pripremi i rješavanju složenih pitanja iz djelokruga Upravnog odjela.

40

izrađuje nacrte općih akata,  prati  zakone i druge propise te stručnu literaturu, razvija stručne kontakte

10

vodi upravne i sudske poslove iz nadležnosti Upravnog odjela – zastupa Grad pred sudovima, tijelima državne uprave i svim drugim nadležnim tijelima

20

u suradnji s voditeljima Odsjeka vodi imovinsko-pravne poslove (raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada) te pripreme i provođenje postupaka koncesije iz nadležnosti Upravnog odjela

20

obavlja druge poslove određene zakonom, aktima Grada te po nalogu gradonačelnika i pročelnika

10

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

POTREBNO STRUČNO ZNANJE

magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu

SLOŽENOST POSLOVA

stupanj složenosti posla koji uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga upravnog tijela, rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta, te rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika

SAMOSTALNOST U RADU

stupanj samostalnosti koji uključuje češći nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika

STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE

SA STRANKAMA

stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan Upravnog odjela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija

STUPANJ ODGOVORNOSTI

I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA

stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka

ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

13. VODITELJ ODSJEKA ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

I.

 Viši rukovoditelj

3.

Opis poslova radnog mjesta

OPIS POSLOVA I ZADATAKA

Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

rukovodi Odsjekom, organizira i usklađuje rad Odsjeka

30

surađuje u pripremi općih akata iz djelokruga Odsjeka, vodi upravne postupke i sudske sporove iz djelokruga Odsjeka, vodi imovinsko pravne poslovevezane uz komunalnu infrastrukturu kojom upravlja Grad

30

surađuje s pročelnikom i drugim upravnim tijelima na pripremi proračunske dokumentacije i realizaciji proračuna

 10

obavlja savjetodavne i složene pravne poslove iz  djelokruga Odsjeka  

 10

pomaže službenicima Odsjeka u radu na najsloženijim predmetima

 10

obavlja i druge poslove određene zakonom, aktima Grada, po nalogu gradonačelnika i pročelnika Upravnog odjela

 10

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

POTREBNO STRUČNO ZNANJE

magistar struke ili stručni specijalist pravne  struke, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Odsjekom, poznavanje rada na računalu

SLOŽENOST POSLOVA

stupanj složenosti posla koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, pružanje potpore osobama na višim rukovodećim položajima u osiguranju pravilne primjene propisa i mjera te davanje smjernica u rješavanju strateški važnih zadaća

SAMOSTALNOST U RADU

stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena povremenim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju složenih stručnih problema

STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE

SA STRANKAMA

stalna stručna komunikacija unutar i izvan Odsjeka od utjecaja na provedbu plana i programa Upravnoga odjela

stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan Odsjeka u svrhu pružanja savjeta te prikupljanja ili razmjene važnih informacija

STUPANJ ODGOVORNOSTI

I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA

stupanj odgovornosti koji uključuje visoku odgovornost za zakonitost rada i postupanja, odgovornost za materijalna i financijska sredstva do određenog iznosa, te izravnu odgovornost za rukovođenje Odsjekom

14. STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNE POSLOVE

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

III.

Stručni suradnik

8.

Opis poslova radnog mjesta

OPIS POSLOVA I ZADATAKA

Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

vodi upravni postupak vezano uz komunalni doprinos i naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, provodi akte vezane uz komunalni doprinos  

40

obavlja poslove i prati problematiku iz oblasti zakupa javnih površina  

20

obavlja poslove i prati problematiku iz oblasti zakupa polsovnih prostora u vlasništvu Grada

25

obavlja poslove i prati problematiku iz oblasti najma stanova u vlasništvu Grada

10

obavlja i druge poslove određene zakonom, aktima Grada, po nalogu gradonačelnika, pročelnika  Upravnog odjela i voditelja Odsjeka

5

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

POTREBNO STRUČNO ZNANJE

sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik građevinske  struke, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu

SLOŽENOST POSLOVA

stupanj složenosti koji uključuje manje složene poslove s ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika

SAMOSTALNOST U RADU

stupanj samostalnosti koji je ograničen povremenim nadzorom i uputama od strane nadređenog službenika

STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE

SA STRANKAMA

stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar Odsjeka, a povremeno i izvan Odsjeka, u prikupljanju ili razmjeni informacija

STUPANJ ODGOVORNOSTI

I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA

stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te ispravnu primjenu postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

15. REFERENT ZA KOMUNALNU NAKNADU I SPOMENIČKU RENTU

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

III.

Referent

11.

Opis poslova radnog mjesta

OPIS POSLOVA I ZADATAKA

Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

utvrđuje obvezu plaćanja komunalne naknade i spomeničke rente, obrađuje zahtjeve za oslobađanje i umanjenje obveze komunalne naknade, vrši njen obračun i izdaje račune

80

obavlja i druge poslove određene zakonom, aktima Grada, po nalogu gradonačelnika, pročelnika  Upravnog odjela i voditelja Odsjeka

20

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

POTREBNO STRUČNO ZNANJE

srednja stručna sprema upravne,  ekonomske ili druge struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu

SLOŽENOST POSLOVA

stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

SAMOSTALNOST U RADU

stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika

STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE

SA STRANKAMA

stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar Odsjeka

STUPANJ ODGOVORNOSTI

I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA

stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

16. REFERENT –KOMUNALNI – PROMETNI REDAR

broj izvršitelja: 2

Osnovni podaci o radnom mjestu

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

III.

Referent

11.

Opis poslova radnog mjesta

OPIS POSLOVA I ZADATAKA

Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

obavlja poslove upravljanja prometom, nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, te vodi upravni postupak te donosi rješenja u predmetima vezanim uz provedbu uređenja prometa

50

podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka i poduzima druge propisane mjere za otklanjanje uočenih protupravnosti, nadzire primjenu propisa iz nadležnosti komunalnog redarstva te vodi upravne postupke i donosi rješenja u predmetima vezanim za porvedbu komunalnog reda

20

obavlja inspekcijeske poslove u provođenju Zakona o građevinskoj inspekciji koje su u nadležnosti komunalnog redara i obavlja poslove koji se odnose na provođenje agrotehničkih mjera prospisanih općim aktom grada

20

obavlja i druge poslove određene zakonom, aktima Grada, po nalogu gradonačelnika, pročelnika  Upravnog odjela i voditelja Odsjeka  

10

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

POTREBNO STRUČNO ZNANJE

srednja stručna sprema upravne, prometne, tehničke ili ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen ispit o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova prometnog redara, poznavanje rada na računalu

SLOŽENOST POSLOVA

stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

SAMOSTALNOST U RADU

stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika

STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE

SA STRANKAMA

stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar Odsjeka

STUPANJ ODGOVORNOSTI

I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA

stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

17. REFERENT – KOMUNALNI REDAR

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

III.

Referent

11.

Opis poslova radnog mjesta

OPIS POSLOVA I ZADATAKA

Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

nadzire primjenu propisa iz nadležnosti komunalnog redarstva

70

podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnih i drugih postupaka i poduzima druge propisane mjere za otklanjanje uočenih protupravnosti te obavlja poslove koji se odnose na provođenje agrotehničkih mjera propisanih općim aktom Grada

10

vodi upravni postupak i donosi rješenje u predmetima vezanima uz provedbu komunalnog reda  te obavlja inspekcijske poslove u provođenju Zakona o građevinskoj inspekciji koje su u nadležnosti komunalnog redara

10

obavlja i druge poslove određene zakonom, aktima Grada, po nalogu gradonačelnika, pročelnika  Upravnog odjela i voditelja Odsjeka

10

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

POTREBNO STRUČNO ZNANJE

srednja stručna sprema upravne, tehničke,  ekonomske ili druge struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu

SLOŽENOST POSLOVA

stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

SAMOSTALNOST U RADU

stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika

STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE

SA STRANKAMA

stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar Odsjeka

STUPANJ ODGOVORNOSTI

I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA

stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE

18. VODITELJ ODSJEKA ZA PROSTORNO PLANIRANJE

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

I.

 Viši rukovoditelj

3.

Opis poslova radnog mjesta

OPIS POSLOVA I ZADATAKA

Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

rukovodi Odsjekom, organizira i usklađuje rad Odsjeka

30

surađuje u pripremi općih akata iz djelokruga Odsjeka, vodi upravne postupke i sudske sporove iz djelokruga Odsjeka, vodi imovinsko pravne poslove vezane za raspolavanje nekretninama u vlasništvu Grada

30

surađuje s pročelnikom i drugim upravnim tijelima na pripremi proračunske dokumentacije i realizaciji proračuna

10

obavlja savjetodavne i složene pravne poslove iz  djelokruga Odsjeka  

20

pomaže službenicima Odsjeka u radu na najsloženijim predmetima

  5

obavlja i druge poslove određene zakonom, aktima Grada, po nalogu gradonačelnika i pročelnika Upravnog odjela

  5

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

POTREBNO STRUČNO ZNANJE

magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Odsjekom, poznavanje rada na računalu

SLOŽENOST POSLOVA

stupanj složenosti posla koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, pružanje potpore osobama na višim rukovodećim položajima u osiguranju pravilne primjene propisa i mjera te davanje smjernica u rješavanju strateški važnih zadaća

SAMOSTALNOST U RADU

stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena povremenim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju složenih stručnih problema

STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE

SA STRANKAMA

stalna stručna komunikacija unutar i izvan Odsjeka od utjecaja na provedbu plana i programa Upravnoga odjela

stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan Odsjeka u svrhu pružanja savjeta te prikupljanja ili razmjene važnih informacija

19. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA VOĐENJE KATASTRA VODOVA

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

II.

Viši stručni suradnik

6.

Opis poslova radnog mjesta

OPIS POSLOVA I ZADATAKA

Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

obavlja stručne poslove povezane s vođenjem katastra infrastrukturnih vodova koristeći GIS tehnologiju  te obavlja tehničke i stručne poslove vezane uz sve elaborate koji se odnose na djelokrug rada Upravnog odjela

50

obavlja stručne poslove vezane uz evidenciju naselja, ulica i kućnih brojeva, određivanje kućnih brojeva te obavlja poslove koji se odnose na zaštitu od požara i zaštitu i spašavanje

30

obavlja i druge poslove određene zakonom, aktima Grada, po nalogu gradonačelnika, pročelnika  Upravnog odjela i voditelja Odsjeka

20

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

POTREBNO STRUČNO ZNANJE

magistar struke ili stručni specijalist geodetske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu

SLOŽENOST POSLOVA

stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar Odsjeka

SAMOSTALNOST U RADU

stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika

STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE

SA STRANKAMA

stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar Odsjeka te povremenu komunikaciju izvan Upravnog odjela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija

STUPANJ ODGOVORNOSTI

I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA

stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada

20. STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO PLANIRANJE

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

III.

Stručni suradnik

8.

Opis poslova radnog mjesta

OPIS POSLOVA I ZADATAKA

Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

obavlja poslove koji se odnose na prostorno planiranje i koncesijska odobrenja 

30

vodi evidencije zaključenih ugovora koji se odnose na raspolaganje nekretninama sa potrebnim podacima o vrijednostima koji se od nadležnih tijela dostavljaju jedinicama lokalne samouprave, evidenciju izdanih lokacijskih i i građevnih dozvola i evidenciju nekretnina u vlasništvu Grada

20

vodi poslove oko pripreme potrebne dokumentacije za dobivanje lokacijske ili građevne dozvole te podnosi zahtjeve za njihovo izdavanje

20

sudjeluje u pripremi potrebne dokumentacije  koja se odnosi na imovinsko-pravna pitanja te evidencije naselja, ulica i kućnik brojeva

20

obavlja i druge poslove određene zakonom, aktima Grada, po nalogu gradonačelnika, pročelnika  Upravnog odjela i voditelja Odsjeka

10

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

POTREBNO STRUČNO ZNANJE

sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik građevinske  struke, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu

SLOŽENOST POSLOVA

stupanj složenosti koji uključuje manje složene poslove s ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika

SAMOSTALNOST U RADU

stupanj samostalnosti koji je ograničen povremenim nadzorom i uputama od strane nadređenog službenika

STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE

SA STRANKAMA

stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar, a povremeno i izvan Odsjeka, u prikupljanju ili razmjeni informacija

STUPANJ ODGOVORNOSTI

I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA

stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te ispravnu primjenu postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

 

21. PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

I.

Glavni rukovoditelj

1.

Opis poslova radnog mjesta

OPIS POSLOVA I ZADATAKA

Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

rukovodi radom Upravnog odjela i vodi  brigu za efikasno, zakonito i racionalno obavljanje zadataka Upravnog odjela, organizira i usklađuje rad, kao i suradnju s drugim upravnim tijelima, državnim tijelima, trgovačkim društvima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovim institucijama i građanima, donosi rješenja u predmetima prava i obveza službenika Upravnog odjela

50

neposredno rukovodi službenicima i namještenicima u Upravnom odjelu i  pomaže službenicima Upravnog odjela u radu na najsloženijim predmetima

20

prati stanje iz djelokruga Upravnog odjela i predlaže odgovarajuće mjere, smjernice i planove gradonačelniku te podnosi izvješća o radu iz nadležnosti Upravnog odjela

15

prati propise i stručnu literaturu, te obavlja poslove  pripreme i praćenja

izrade općih akata i dokumenata Grada

10

obavlja druge poslove određene zakonom, aktima Grada te po nalogu gradonačelnika

5

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

POTREBNO STRUČNO ZNANJE

magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Upravnim odjelom,  poznavanje rada na računalu 

SLOŽENOST POSLOVA

stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, doprinos razvoju novih koncepata, te rješavanje strateških zadaća

SAMOSTALNOST U RADU

stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju o najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama vezanima uz utvrđenu politiku Upravnoga odjela

STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA

stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnoga tijela od utjecaja na provedbu plana i programa Upravnoga odjela

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU

 

 

 

STUPANJ ODGOVORNOSTI

I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA

stupanj odgovornosti koji uključuje najvišu materijalnu, financijsku i odgovornost za zakonitost rada i postupanja, uključujući široku nadzornu i upravljačku odgovornost, najviši stupanj utjecaja na donošenje odluka koje imaju znatan učinak na određivanje politike i njenu provedbu

22. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJE I PRAĆENJE PRIHODA I RASHODA  

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

II.

Viši stručni suradnik

6.

Opis poslova radnog mjesta

OPIS POSLOVA I ZADATAKA

Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

vodi financijsko knjigovodstvo, priprema i vrši knjiženje u glavnu knjigu, izrađuje financijska izvješća, porezne i druge propisane evidencije za Grad i korisnike proračuna

30

vodi blagajničko poslovanje, unosi izvadke platnog prometa te ih knjiži u sve formirane analitike, vodi evidenciju ulaznih i izlaznih računa za Grad i korisnike proračuna, prati zakonske propise i opće akte

30

vodi poslove knjigovodstva prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, prati raspoređivanje poreza, vlastitih prihoda i primitaka iz državnog  i županijskog proračuna

30

surađuje sa državnim i drugim tijelima te pravnim osobama

5

 

obavlja i druge poslove određene zakonom, aktima Grada, po nalogu gradonačelnika i pročelnika  Upravnog odjela

5

 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

POTREBNO STRUČNO ZNANJE

magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu

SLOŽENOST POSLOVA

stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar Upravnoga odjela  

SAMOSTALNOST U RADU

stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika

STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE

SA STRANKAMA

stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar Upravnog odjela te povremenu komunikaciju izvan Upravnog odjela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija

STUPANJ ODGOVORNOSTI

I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA

stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada

           

23.VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA JAVNU NABAVU 

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

II.

Viši stručni suradnik

6.

Opis poslova radnog mjesta

OPIS POSLOVA I ZADATAKA

Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

izrađuje prijedlog plana nabave, vodi evidenicuje o sklopljenim ugovorima te izrađuje godišnja izvješća za potrebe nadležnih tijela

50

organizira i provodi postupak javne nabave sukladno Zakonu i važećim propisima, te vodi registar javne nabave

30

vodi blagajničko poslovanje, unosi izvadke platnog prometa te ih knjiži u sve formirane analitike, vodi evidenciju ulaznih i izlaznih računa za korisnike proračuna, prati zakonske propise i opće akte

10

surađuje sa državnim i drugim tijelima te pravnim osobama

5

obavlja i druge poslove određene zakonom, aktima Grada, po nalogu gradonačelnika i pročelnika  Upravnog odjela

5

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

POTREBNO STRUČNO ZNANJE

magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen specijalistički ispit u skladu sa zakonom, poznavanje rada na računalu

SLOŽENOST POSLOVA

stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar Upravnoga odjela

SAMOSTALNOST U RADU

stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika

STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE

SA STRANKAMA

stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar Upravnog odjela te povremenu komunikaciju izvan Odjela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija

STUPANJ ODGOVORNOSTI

I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA

stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada

24.VIŠI STRUČNI SURADNIK  – RIZNIČAR 

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

II.

Viši stručni suradnik

6.

Opis poslova radnog mjesta

OPIS POSLOVA I ZADATAKA

Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

priprema posebna financijska izvješća za potrebe korisnika, vodi blagajničko poslovanje, unosi izvadke platnog prometa te ih knjiži u sve formirane analitike za korisnike proračuna, vodi evidenciju ulaznih i izlaznih računa

30

vrši evidenciju knjiga isprava (ugovori, zaključci, odluke, rješenja, odobrenja) te prati njihova izvršenja, izvršava plaćanja temeljem naloga (gradonačelnika, upravnih tijela Grada i korisnika proračuna), vodi evidenciju socijalne skrbi, te obračunava putne naloge i izvršava plaćanja temeljem obračunatih naloga

30

temeljem dokumentacije podiže gotov novac sa računa i vrši njegovu isplatu, te za isplate izrađuje blagajnički izvještaj, prima uplate i vrši polog na žiro-račun, vodi evidencije ulaznih računa te evidentira i aktivira izdana i pripremljena sredstva osiguranja plaćanja za Grad i korisnike proračuna

30

prati zakonske propise i opće akte, surađuje sa državnim i drugim tijelima te pravnim osobama

5

obavlja i druge poslove određene zakonom, aktima Grada, po nalogu gradonačelnika i pročelnika  Upravnog odjela

5

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

POTREBNO STRUČNO ZNANJE

magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu

SLOŽENOST POSLOVA

stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar Upravnoga odjela

SAMOSTALNOST U RADU

stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika

STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE

SA STRANKAMA

stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar Upravnog odjela te povremenu komunikaciju izvan Odjela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija

STUPANJ ODGOVORNOSTI

I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA

stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada

25.VIŠI STRUČNI SURADNIK  ZA RAZREZ I NAPLATU POREZA IZ DJELOKRUGA ODJELA 

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

II.

Viši stručni suradnik

6.

Opis poslova radnog mjesta

OPIS POSLOVA I ZADATAKA

Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

vrši obračun i isplatu plaća i drugih primanja službenika i namještenika i dužnosnika te naknada vijećnicima i radnim tijelima Grada i proračunskih korisnika, izrađuje porezne i druge propisane evidencije, provodi potrebna knjiženja i priprema podatke za financijska izvješća za Grad i proračunske korisnike

30

vodi materijalnu evidenciju o dugotrajnoj materijalnoj imovini i sitnom inventaru, obavlja arhiviranje podataka i dokumenata

30

obavlja poslove osiguranja imovine te službenika i namještenika Grada, prati izvršavanje obveza i potraživanja po osiguranju, obavlja prijavu šteta i prati radnje vezane za utvrđivanje visine štete i naplatu štete

30

prati zakonske propise i opće akte, surađuje s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama

5

obavlja druge poslove određene zakonom, aktima Grada te po nalogu gradonačelnika i pročelnika Upravnog odjela 

5

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

POTREBNO STRUČNO ZNANJE

magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu

SLOŽENOST POSLOVA

stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar Upravnoga odjela

SAMOSTALNOST U RADU

stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika

STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE

SA STRANKAMA

stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar Upravnog odjela te povremenu komunikaciju izvan Odjela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija

STUPANJ ODGOVORNOSTI

I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA

stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada

                                                                                                                                                                               GRADONAČELNIK

                                                                                                                                                      Oleg Oleg Butković, dipl.ing.

 

SISTEMATIZACIJA

Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Novi Vinodolski

Dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Novi Vinodolski 

Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Novi Vinodolski