POSLOVNIK o radu Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog

Objavljeno 25. veljače 2015.

Na temelju članka 15. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine broj 41/14) i članka 14. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj  18/14) Savjet mladih Grada Novog Vinodolskog na konstituirajućoj sjednici, održanoj  dana 10. veljače              2015. godine, donio je

 

POSLOVNIK  

o radu Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog

I. UVODNE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Poslovnikom detaljnije se uređuje način konstituiranja Savjeta mladih, izbor predsjednika Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog (u daljnjem tekstu: Savjet) i njegovog zamjenika, prava, obveze i odgovornosti članova Savjeta, način i postupak donošenja akata Savjeta, sazivanje, rad i tijek sjednice te druga pitanja od značaja za rad Savjeta.

II.  KONSTITUIRANJE SAVJETA

Članak 2.

Konstituirajuća sjednica Savjeta saziva se na način i u rokovima utvrđenim Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog, a Savjet je konstituiran izborom predsjednika Savjeta, ukoliko je na sjednici nazočna većina članova Savjeta.

Predsjedatelj konstituirajuće sjednice ima do izbora predsjednika Savjeta mladih sva prava i dužnosti predsjednika i rukovođenja sjednicom.

III. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA SAVJETA

 

Članak 3.

Član Savjeta ima pravo i dužnost sudjelovanja u radu Savjeta.

Članak 4.

Član Savjeta može tražiti od pročelnika upravnih tijela obavijesti i uvide u materijal o temama koje su na dnevnom redu sjednica Savjeta.

Član Savjeta može tražiti od pročelnika upravnih tijela da mu pruže pomoć u obavljanju njegove funkcije u neposrednoj izradi prijedloga akata koje on podnosi. Također može tražiti i stručne obavijesti i objašnjenja radi potpunijeg upoznavanja i praćenja problema na koje nailazi u obavljanju funkcije člana Savjeta.

IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA  PREDSJEDNIKA SAVJETA

 

Članak 5.

Savjet ima predsjednika i zamjenika predsjednika.

Predsjednika i zamjenika predsjednika predlažu članovi Savjeta.

Predsjednik i zamjenik predsjednika biraju se javno, većinom glasova svih članova Savjeta.

Prava i dužnosti predsjednika Savjeta propisana su Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog (u daljnjem tekstu:Odluka).

Članak 6.

Postupak za razrješenje predsjednika može dati natpolovična većina svih članova Savjeta  kao i prijedlog za izbor  novog  predsjednika Savjeta

Postupak za razrješenje zamjenika predsjednika može dati predsjednik Savjeta ili najmanje 1/3 članova Savjeta kao i prijedlog za izbor novog zamjenika predsjednika Savjeta.

O postupku iz stavka 1. i 2. ovog članka odlučuje se većinom glasova svih članova Savjeta.

 

Članak 7.

Stručne i administartivne poslove za potrebe Savjeta obavlja Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti.

Članak 8.

Savjet donosi odluke, mišljenja, obavijesti i druge akte na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Odlukom, a potpisuje ih predsjednik Savjeta.

 Izvornici odluka i drugih akata čuvaju se u pismohrani Grada.

 Izvornikom iz stavka 2. ovog članka razumijeva se tekst odluke ili nekog drugog akta usvojen na sjednici Savjeta.

Članak 9.

 Ovlašteni predlagatelji materijala o kojima Savjet odlučuje jesu članovi Savjeta i Gradonačelnik.

V. RED NA SJEDNICI

           Sazivanje sjednice

Članak 10.

 Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jednom svaka 3 mjeseca, a po potrebi i češće.

Sjednice Savjeta mladih saziva i njima predsjedava predsjednik Savjeta mladih.

Predsjednik Savjeta mladih dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta mladih u roku od 15 dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva za sazivanje izvanredne sjednice.

Članak 11.

Sjednice Savjeta  sazivaju se pisanim pozivom, a samo u izuzetno hitnim slučajevima može i na drugi način.

Poziv na sjednicu s materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda dostavljaju se članovima Savjeta u pravilu najmanje pet dana prije održavanja sjednice. Samo iz osobito opravdanih razloga ovaj rok se može skratiti.

 

              Dnevni red

 

Članak 12.

Dnevni red sjednice predlaže predsjednik Savjeta.

U prijedlog dnevnog reda unose se svi prijedlozi ovlaštenih predlagatelja upućeni predsjedniku.

Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku sjednice.

Predsjednik Savjeta može izuzetno na samoj sjednici predložiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini predmet izostavi s dnevnog reda.

Ako se predlaže dopuna dnevnog reda, članovima se uz prijedlog za dopunu daje i materijal po predloženoj dopuni.

Članak 13.

Prilikom utvrđivanja dnevnog reda, najprije se odlučuje o prijedlogu da se pojedini prijedlog izostavi, a zatim da se dnevni red nadopuni.

Nakon što se dnevni red utvrdi, predsjednik Savjeta objavljuje utvrđeni dnevni red.

Predsjedavanje sjednicom i sudjelovanje u radu sjednice

 

Članak 14.

Sjednici Savjeta predsjedava predsjednik Savjeta, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti zamjenik predsjednika Savjeta.

U radu sjednice Savjeta mogu sudjelovati članovi Savjeta te ostali koje je pozvao predsjednik Savjeta.

Član Savjeta može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja prema utvrđenom dnevnom redu.

Član Savjeta može u raspravi o istoj temi sudjelovati samo jedanput, ali može dati dodatno pojašnjenje svog stava i iznesenog mišljenja najduže u trajanju od 5 minuta.

                 Tijek sjednice

Članak 15.

Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog reda, predsjednik Savjeta utvrđuje nazočnost članova Savjeta.

Ako predsjednik Savjeta utvrdi da na sjednici nije nazočan dovoljan broj članova, predsjednik Savjeta odgađa sjednicu za određeni dan ili sat.

Sjednica će se prekinuti i odgoditi u slučaju kada se za vrijeme sjednice utvrdi da nema nazočnosti većine članova  Savjeta.

               Odlučivanje

Članak 16.

Za donošenje odluke ili drugog akta na sjednici Savjeta potrebna je nazočnost većine članova.

Poslovnik o radu donosi se većinom glasova svih članova Savjeta mladih.

Program rada i financijski plan donosi se većinom glasova svih članova Savjeta mladih.

Odluke i druge akte Savjet donosi većinom glasova nazočnih članova.

               Glasovanje

Članak 17.

Glasovanje na sjednici je javno.

Javno glasovanje se provodi dizanjem ruku. Članovi se izjašnjavaju „ZA“, „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN“.

Kod utvrđivanja dnevnog reda glasuje se „ZA“ ili „PROTIV“.

Predsjednik Savjeta objavljuje rezultate glasovanja.

VI. ZAPISNICI

 

Članak 18.

O radu sjednice vodi se zapisnik. Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, o iznijetim prijedlozima, o sudjelovanju u raspravi te o donesenim odlukama.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

Svaki član Savjeta ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik prethodne sjednice.

Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojemu su suglasno s prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim.

Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Savjeta i zapisničar.

Zapisničar se određuje prije svake sjednice, koji je ujedno i član Savjeta.

Izvornici zapisnika sjednice čuvaju se u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti.

VII. JAVNOST RADA

 

Članak 19.

Sjednice Savjeta su javne.

Javnost može pratiti rad Savjeta, ali ne smije ometati njegov rad.

O radu Savjeta javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja i web stranici Grada.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 20.

Na pitanja koja nisu uređena ovim Poslovnikom na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog.

Članak 21.

 Donošenjem ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ  39/08 )

Članak 22.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na  web stranici Grada Novog Vinodolskog.

KLASA:004-01/15-10/1                                                                             

URBROJ: 2107/02-01-15-5

Novi Vinodolski dana, 10. veljače 2015. godine

                                                                                          PREDSJEDNICA SAVJETA MLADIH

                                                      Tena Peričić, v. r.                                 

         POSLOVNIK O RADU SAVJETA  MLADIH