R J E Š E N J E o izboru zamjenika predsjednice Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog

Objavljeno 25. veljače 2015.

Na temelju članka 11. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine RH broj 41/14) i članka  10. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 18/14) Savjet mladih Grada Novog Vinodolskog na konstituirajućoj sjednici održanoj  10. veljače  2015. godine donosi

R J E Š E N J E

o izboru  zamjenika predsjednice Savjeta mladih

Grada Novog Vinodolskog

 

I.

                       Mauro Rubčić, s prebivalištem u Donjem Zagonu, Donji Zagon 46a, izabran je za  zamjenika predsjednice Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog.

                                                       II.

           Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Grada.

Klasa: 004-01/15-10/1

Ur.broj:2107/02-01-15-3

Novi Vinodolski, dana  10. veljače 2015. godine                    

SAVJET MLADIH GRADA NOVOG VINODOLSKOG

 

                             Predsjednica Savjeta mladih

                                                                         Tena Peričić, v.r.

 

Rješenje o izboru zamjenika predsjednice Savjeta mladih