Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje

Objavljeno 13. ožujka 2015.

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE:

DOMAGOJ KALANJ, DIPL. ING. GRAĐ.

 

Rukovodi radom Upravnog odjela i vodi  brigu za efikasno, zakonito i racionalno obavljanje zadataka Upravnog odjela, organizira i usklađuje rad, kao i suradnju s drugim upravnim tijelima, državnim tijelima i ustanovama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovim institucijama te gradskim komunalnim trgovačkim društvima, donosi rješenja u predmetima prava i obveza službenika Upravnog odjela, neposredno rukovodi službenicima i namještenicima koji su raspoređeni izvan Odsjeka ustrojenih u Upravnom odjelu i  pomaže službenicima Upravnog odjela u radu na najsloženijim predmetima, prati stanje iz djelokruga Upravnog odjela i predlaže odgovarajuće mjere, smjernice i planove gradonačelniku te podnosi izvješća o radu iz nadležnosti Upravnog odjela, prati propise i stručnu literaturu, te obavlja poslove  pripreme i praćenja izrade općih akata i dokumenata Grada kao i gradskih razvojnih projekata, obavlja druge poslove određene zakonom, aktima Grada te po nalogu gradonačelnika.

Adresa: Trg Vinodolskog zakona1, Novi Vinodolski
Tel. 051 554-362
E – mail: domagoj.kalanj@novi-vinodolski.hr

 

1. ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

 

VODITELJ ODSJEKA ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA:

 

DIJANA KNEZ, DIPL. IUR.

 

Rukovodi Odsjekom, organizira i usklađuje rad Odsjeka, surađuje u pripremi općih akata iz djelokruga Odsjeka, vodi upravne postupke i sudske sporove iz djelokruga Odsjeka, vodi imovinsko pravne poslove vezane uz komunalnu infrastrukturu kojom upravlja Grad, surađuje s pročelnikom i drugim upravnim tijelima na pripremi proračunske dokumentacije i realizaciji proračuna, obavlja savjetodavne i složene pravne poslove iz  djelokruga Odsjeka, pomaže službenicima Odsjeka u radu na najsloženijim predmetima, obavlja i druge poslove određene zakonom, aktima Grada, po nalogu gradonačelnika i pročelnika Upravnog odjela.

Tel. 051 554-365
E – mail:  dijana.knez@novi-vinodolski.hr

 

2. ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE

VODITELJ ODSJEKA ZA PROSTORNO PLANIRANJE:

 

IVICA TOMIĆ, DIPL. IUR.

 

Rukovodi Odsjekom, organizira i usklađuje rad Odsjeka, surađuje u pripremi općih akata iz djelokruga Odsjeka, vodi upravne postupke i sudske sporove iz djelokruga Odsjeka, vodi imovinsko pravne poslove vezane za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada, surađuje s pročelnikom i drugim upravnim tijelima na pripremi proračunske dokumentacije i realizaciji proračuna, obavlja savjetodavne i složene pravne poslove iz  djelokruga Odsjeka, pomaže službenicima Odsjeka u radu na najsloženijim predmetima, obavlja i druge poslove određene zakonom, aktima Grada, po nalogu gradonačelnika i pročelnika Upravnog odjela.

Tel. 051 554-372

E- mail: ivica.tomic@novi-vinodolski.hr


VAŽNE ODLUKE I OSTALI PROPISI:

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Novog Vinodolskog

Odluka  o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Novog Vinodolskog

Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada