Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti

Objavljeno 13. ožujka 2015.

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

V.D. PROČELNICA UPRAVNOG ODJELA  ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI:
MAJA PILEPIĆ, dipl.iur.

 

Rukovodi radom Upravnog odjela i vodi  brigu za efikasno, zakonito i racionalno obavljanje zadataka Upravnog odjela, organizira i usklađuje rad, kao i suradnju s drugim upravnim tijelima, državnim tijelima i ustanovama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovim institucijama te udrugama civilnog društva i građanima, donosi rješenja u predmetima prava i obveza službenika Upravnog odjela, neposredno rukovodi službenicima i namještenicima koji su raspoređeni izvan Odsjeka ustrojenih u Upravnom odjelu i  pomaže službenicima Upravnog odjela u radu na najsloženijim predmetima, prati stanje iz djelokruga Upravnog odjela i predlaže odgovarajuće mjere, smjernice i planove gradonačelniku te podnosi izvješća o radu iz nadležnosti Upravnog odjela, osigurava zakonitost rada u odnosu na prava, obveze i ovlaštenja gradonačelnika, Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, prati propise i stručnu literaturu, te obavlja poslove  pripreme i praćenja izrade općih akata i dokumenata Grada, obavlja druge poslove određene zakonom, aktima Grada te po nalogu gradonačelnika.

 

Adresa:             Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski
Tel.                    051 554 353, 0912450456
Faks.                 051 554 374

E-mail: maja.pilepic@novi-vinodolski.hr


ODSJEK ZA PROJEKTE I EU FONDOVE

 

VODITELJ ODSJEKA ZA PROJEKTE I EU FONDOVE:

 

SANDRA RISTIĆ,   mag.oec.

 

Rukovodi Odsjekom, organizira i usklađuje rad Odsjeka, organizira i vodi stručne poslove povezane s praćenjem izrade i analize studija, elaborata i drugih dokumenata u procesu, kandidiranja projekata za financiranje putem programa Europske unije i drugih oblika financiranja, surađuje s pročelnikom i drugim Upravnim odjelima na pripremi proračunske dokumentacije i realizaciji proračuna,  koordinira rad na poslovima povezanim s gradskim razvojnim projektima i predlaže odgovarajuće mjere, te surađuje s ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada, pomaže službenicima Odsjeka u radu na najsloženijim predmetima, obavlja i druge poslove određene zakonom, aktima Grada, po nalogu gradonačelnika i pročelnika Upravnog odjela.

 

Tel. 051  554- 355
E-mail: sandra.ristic@novi-vinodolski.hr