ODLUKU o osnivanju Komisije za destinacijski menadžment Grada Novog Vinodolskog

Objavljeno 9. travnja 2015.

Na temelju članka 44. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« PGŽ broj 12/13 i 18/14) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Oleg Butković, dipl.ing., dana 07. ožujka 2015. godine, donosi

 

                                     ODLUKU
o osnivanju Komisije za destinacijski menadžment
Grada Novog Vinodolskog

 

Članak I.

 

Ovom Odlukom se osniva Komisija za destinacijski menadžment Grada Novog Vinodolskog (u daljnjem tekstu: Komisija) kao savjetodavno tijelo gradonačelnika.

 

 

       Članak II.

 

            U komisiju za destinacijski menadžment imenuju se:

 

1. Oleg Butković, gradonačelnik – predsjednik Komisije

 

2. Vladimir Butković, TZG Novi Vinodolski

 

3. Barbara Kalanj Butković, kulturne ustanove

 

4. Sandra Rubčić Gašparović, iznajmljivač

 

5. Tatjana Plašč, vl. turističke agencije

 

6. Tomislav Cvitković, Grad novi Vinodolski

 

7. Vesna Mrzljak, Grad Novi Vinodolski

 

8. Sandra Ristić, Grad Novi Vinodolski

 

9. Irena Đuranović, obrtnik

 

10. Irena Rubčić, ugostitelj

 

11. Alen Bruketa, KTD Ivanj

 

 

Članak III.

 

            Komisija:

 

                     okuplja javne institucije, privatne dionike turističkog sektora i stručnjake u cilju strateškog i  operativnog upravljanja destinacije,

 

                     predlaže koncepciju i strategiju turističkog razvoja,

 

                     prikuplja i analizira informacije o turističkoj ponudi na području grada Novi Vinodolski,

 

                     prati ukupno stanje u turizmu i po pojedinim turističkim djelatnostima,

 

                     inicira različite aktivnosti u cilju unapređenja postojeće turističke ponude, razvoja novih turističkih proizvoda i njihovog plasmana na tržištu,

 

                     predlaže  mjere za poboljšanje promotivnih aktivnosti i razvoja marketinških alata u cilju dogradnje imidža i postizanja prepoznatljivosti destinacije,

 

                     pruža potporu menadžmentu manifestacija na području grada Novi Vinodolski,

 

                     potiče suradnju, integriranje interesa i međusobno povjerenje svih nositelja turističke ponude i razvojnih dionika u turizmu – privatni i javni sektor,

 

                     obavlja ostale savjetodavne poslove.

 

 

 

 

 

Članak IV.

 

            Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na sjednici priprema Odsjek za projekte i EU fondove, te se dostavlja članovima Komisije najmanje tri dana prije održavanja sastanka.

 

            Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ako za to postoje opravdani razlozi, članovima Komisije se materijal za pojedinu točku dnevnog reda može dostaviti i na samoj sjednici.

 

 

Članak V.

 

            Komisija može započeti sa radom ako je na sjednici nazočna većina članova Komisije.

 

            Komisija donosi Zaključke većinom glasova nazočnih članova.

 

 

Članak VI.

 

            O radu na sjednici Komisije vodi se zapisnik. Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu i prisutnosti članova na sjednici, o iznijetim prijedlozima, te o donesenim odlukama.

 

            U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu. Zapisnik potpisuje predsjedavajući.

 

 

 

Članak VII.

 

            Stručne i administrativno-tehničke poslove za rad Komisije obavlja Odsjek za projekte i EU fondove.

 

 

Članak VIII.

 

            Rad u Komisiji je počasan. Članovi Komisije nemaju pravo na naknadu za rad, kao ni na naknadu troškova za rad u Komisiji.

 

 

Članak IX.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

                                              

 

                                                 Gradonačelnik

                                                           Oleg Butković, dipl. ing

 

 

                                                                                                   

 

 KLASA: 334-01/15-10/3                                       

 

UR. BROJ: 2107/02-04-15-1

 

Novi Vinodolski, 07. ožujak 2015. godine

 

Odluka o osnivanju Komisije za destinacijski mennadžment Grada Novog Vinodolskog