ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ STRATEGIJE RAZVOJA GRADA NOVI VINODOLSKI 2015. – 2020.

Objavljeno 30. listopada 2015.

 Grad Novi Vinodolski je, sukladno čl.66. Zakona o zaštiti okoliša (NN br 80/13, 153/13, 78/15), a temeljem Zaključka Gradonačelnika kojim se odobrava pokretanje postupka u kojem će utvrditi postoji li potreba za provođenjem strateške ocjene Strategije razvoja Grada Novi Vinodolski 2015 – 2020 (KLASA: 363-01/14-01/33, URBROJ:2107/02-04-15-1), dana 21. rujna 2015. godine Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ,  podnio Zahtjev za mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene odnosno procjene utjecaja Strategije razvoja Grada Novi Vinodolski 2015 – 2020 na okoliš.

Temeljem odgovora, odnosno mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, zaprimljenog 28.listopada 2015. godine (KLASA:351-01/15-04/20, URBROJ:2170/1-03-08/6-15-4), Grad Novi Vinodolski je obvezan provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. U mišljenju stoji slijedeće: „Iz dostavljene dokumentacije razvidno je da se Strategijom razvoja Novi Vinodolski za razdoblje 2015-2020 planira dogradnja i modernizacija infrastrukture: razvrstanih i nerazvrstanih cesta na cijelom području Grada, vodoopskrbe i kanalizacijske mreže s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda, plinifikacije, glavne rasvjete, interneta izgradnja vjetroelektrana i Doma zdravlja. Slijedom navedenog u skladu s člankom 64. st.2. Zakona o zaštiti okoliša kojim je propisano da se postupak ocjene provodi za sve Strategije koje daju okvir za zahvate koji podliježu procjeni utjecaja na okoliš mišljenja smo da je za Strategiju razvoja Grada Novi Vinodolski 2015-2020 potrebno provesti postupak ocjene o potrebi Strateške procjene utjecaja na okoliš.“

Postupak ocjene o potrebi Strateške procjene utjecaja na okoliš nužno je provesti u skladu s člankom 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN BR. 80/13, 153/13 i 78/15), člankom 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN BR 64/08), te Uputama Župana Primorsko-goranske županije. Slijedom navedenog, Gradonačelnik je 28.10.2015 donio Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoj Grada Novi Vinodolski 2015.-2020. U tom postupku Grad Novi Vinodolski dužan je pribaviti mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima o potrebi provedbe strateške procjene za predmetnu Strategiju razvoja Grada Novi Vinodolski 2015-2020. Ukoliko mišljenja ne budu dostavljena u zakonskom roku, smatrat će se da Strategija nema posebnih utjecaja na okoliš.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Grada Novi Vinodolski 2015. – 2020.