ODLUKA O IMENOVANJU OSOBE ZADUŽENE ZA NEPRAVILNOSTI

Objavljeno 8. prosinca 2015.

Na temelju odredbi članka 43. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN RH broj 78/15) i članka 6. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN RH broj 70/12) i članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije br 12/13 i 18/14) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Oleg Butković, dipl.ing.  dana 24. studenog 2015. godine donosi

                                           ODLUKU
                    o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

                                                 I.
Ovom Odlukom Petra Opačak, stručna specijalistica poduzetništva, iz Novog Vinodolskog, Mikulja 5, viši stručni suradnik za projekte i EU fondove u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti, Odsjek za projekte i EU fondove, imenuje se osobom zaduženom za nepravilnosti u Gradu Novom Vinodolskom.

           Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti:
Telefon: 051/554-367
Fax: 051/554-373
Mobitel: 0912444099
Email: petra.opacak@novi-vinodolski.hr

                                                 II.
Sukladno odredbama članka 4. točka 14. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Petra Opačak, stručna specijalistica poduzetništva obvezna je:
1. zaprimati obavijesti o nepravilnostima,
2. pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima,
3. sastavljati polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima iz članka 12., 14. i 15. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika,
4. surađivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima.

                                                   III.
Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Rješenje o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti Klasa: 400-02/10-01/7, Urbroj: 2107/02-04-10-2 od 06. listopada 2010. godine.

                                                    IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 400-02/10-01/7
URBROJ: 2107/02-04-15-3
Novi Vinodolski, 24. studenog 2015. godine

                                                                   Gradonačelnik

                                                             Oleg Butković, dipl. ing.     

 

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti