PLAN PRIJAMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA GRADA NOVOG VINODOLSKOG ZA 2016. GODINU

Objavljeno 4. veljače 2016.

Na temelju članka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH br. 86/08 i 61/11) zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Novog
Vinodolskog Velimir Piškulić, oec., donosi dana 26. siječnja 2016. godine sljedeći

                            PLAN PRIJAMA U SLUŽBU
                              U UPRAVNA TIJELA
                GRADA NOVOG VINODOLSKOG ZA 2016. GODINU

                                         I.
Ovim Planom prijama utvrđuje se prijam u službu u  Grad Novi Vinodolski tijekom 2016. godine (kratkoročni plan).

                                         II.

Utvrđuje se da je Pravilnikom o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog u:

Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti  predviđeno ukupno 9 radnih mjesta, a popunjeno 8 radnih mjesta
  U Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti  planira se    prijam službenika/ice na radno mjesto pročelnik Upravnog odjela na neodređeno vrijeme – sa visokom stručnom spremom – magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje predviđeno ukupno 12 radih mjesta i popunjena 9 radnih mjesta
U Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje  planira se prijam službenika/ice na radno mjesto referent za komunalnu naknadu i spomeničku rentu na neodređeno vrijeme – sa srednjom stručnom spremom –  upravne, ekonomske ili druge struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Upravnom odjelu za financije i javnu nabavu predviđeno ukupno 5 radnih mjesta, a popunjeno 5 radnih mjesta

                                             III.

Plan prijama u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2016. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama» Primorsko-goranske županije.

Klasa: 112-01/15-01/1
Ur.broj: 2107/02-04-16-5
Novi Vinodolski,   26.  siječnja 2016. godine

                                                 

                                                   ZAMJENIK GRADONAČENIKA

                                                     KOJI OBNAŠA DUŽNOST

                                                         GRADONAČELNIKA

                                                          Velimir Piškulić, oec.