IZMJENA PLANA PRIJAMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA GRADA NOVOG VINODOLSKOG ZA 2016. GODINU

Objavljeno 21. srpnja 2016.

Na temelju članka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  samoupravi  (Narodne  novine  RH  br.  86/08  i  61/11)  zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog Velimir Piškulić, oec., donosi dana 19. srpnja 2016. godine sljedeću

 

IZMJENU PLANA PRIJAMA U SLUŽBU 
U UPRAVNA TIJELA 
GRADA NOVOG VINODOLSKOG ZA 2016. GODINU

 

I.

 

Plan  prijama  u  službu  u  upravna  tijela  grada  Novog  Vinodolskog  za  2016.godinu (Službene novine PGŽ 2/16 ) mijenja se u točki II. alineja 3. koja sada glasi:
„U upravnom odijelu za financije i javnu nabavu predviđeno je ukupno 5 radnih mjesta, a popunjeno je 5 radnih mjesta.
U upravnom odjelu za financije i javnu nabavu planira se prijam polaznika/ica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – srednja stručna sprema – ekonomske
struke –referent -1 izvršitelj/ica.“

II.

Izmjene  Plana  prijama  u  službu  u  upravna  tijela  Grada  Novog  Vinodolskog  za 2016.godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

Klasa: 112-01/15-01/1
Ur.broj: 2107/02-04-16-6
Novi Vinodolski, 19.srpnja 2016. godine

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
KOJI OBNAŠA DUŽNOST
GRADONAČELNIKA
Velimir Piškulić, oec., v.r.

 

IZMJENA PLANA PRIJAMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA GRADA NOVOG VINODOLSKOG