PLAN PRIJAMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U GRAD NOVI VINODOLSKI ZA 2016. GODINU

Objavljeno 29. kolovoza 2016.

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH br. 86/08 i 61/11), te članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko-goranske županije„ broj 12/13 i 18/14) zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog Velimir Piškulić, oec., donosi dana 25. kolovoza 2016. godine sljedeći

PLAN PRIJAMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U GRAD NOVI VINODOLSKI ZA 2016.GODINU

I.

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2016. godini prijem 1 osobe od čega:

U upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje planira se prijam polaznika/ica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – srednja stručna sprema – ekonomske struke –referent -1 izvršitelj/ica.“

II.

Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

Plan prijma provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja u cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Grad Novog Vinodolskog.

Klasa: 112-03/16-30/2
Ur.broj: 2107/02-04-16-6
Novi Vinodolski,   25. kolovoza 2016. godine

 

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
KOJI OBNAŠA DUŽNOST GRADONAČELNIKA
Velimir Piškulić,oec., v.r.

Plan prijama na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Novi Vinodolski za 2016. godinu