28. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVOG VINODOLSKOG 29. RUJNA 2016. GODINE

Objavljeno 27. rujna 2016.

KLASA: 021-05/16-50/8
URBROJ: 2107/02-01-16-1
Novi Vinodolski, 27. rujna 2016. godine

        Na temelju članka 25. stavak 1. točka 2., te članka 83. stavak 2. i 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 28/09 i 12/13) sazivam 28. sjednicu Gradskog vijeća za dan

29. RUJNA 2016.  GODINE (ČETVRTAK)  U 14,00  SATI

 

D N E V N I     R E D

Verifikacija Zapisnika sa 27. sjednice Gradskog vijeća.
        VIJEĆNIČKA  PITANJA I PRIJEDLOZI

1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za ulaganje u vodifikaciju naselja Gornjeg Zagona – Kala, Tribotinja, Plužnica i Valača

                                               PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
                                                           Neven Pavelić v.r.

 

POZIV ZA 28. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVOG VINODOLSKOG – 29.09.2016.