Plan prijama u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu

Objavljeno 13. siječnja 2017.

Na temelju članka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH br. 86/08 i 61/11) zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog Velimir Piškulić, oec., donosi dana 11. siječnja 2017. godine sljedeći

 

PLAN PRIJAMA U SLUŽBU

U UPRAVNA TIJELA

GRADA NOVOG VINODOLSKOG ZA 2017. GODINU

 

I.

 Ovim Planom prijama utvrđuje se prijam u službu u Grad Novi Vinodolski tijekom 2017. godine (kratkoročni plan).

 

II.

Utvrđuje se da je Pravilnikom o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog u :

  • Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti predviđeno ukupno 9 radnih mjesta, a popunjeno  9 radnih mjesta;
  • Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje predviđeno ukupno 12 radnih mjesta i popunjeno 9 radnih mjesta;
  • Upravnom odjelu za financije i javnu nabavu predviđeno ukupno 5 radnih mjesta, i popunjeno 5 radnih mjesta.

 

III.

 

Plan prijama u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

 

Klasa: 112-01/15-01/1

Ur.broj: 2107/02-04-16-8

Novi Vinodolski,   11. siječnja 2017. godine

 

 

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA

KOJI OBNAŠA DUŽNOST GRADONAČELNIKA

Velimir Piškulić, oec., v.r.

Plan prijama – 2017. g.