Plan Savjetovanja za 2017. godinu

Objavljeno 13. siječnja 2017.

Na temelju članka 11. stavka 5. i stavka 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine RH broj 25/13 i 85/15) i članka  44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 12/13 i 18/14) zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Velimir Piškulić, oec., dana  27. prosinca  2016. godine, donosi

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
u 2017. godini

I.

Grad Novi Vinodolski donosi ovaj Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2017. godini (u daljnjem tekstu: Plan), a koji sadrži podatke o nazivu akta (nacrta prijedloga akta) za koji se provodi savjetovanje, očekivanom vremenu donošenja akta i provedbe internetskog savjetovanja te drugim predviđenim načinima na koje se namjerava provesti savjetovanje (javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti elektroničkom poštom, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo), i to kako slijedi:

PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

U 2017. GODINI

Redni
broj
Naziv akta Nositelj izrade akta

Očekivano vrijeme donošenje akta i provedbe savjetovanja

(tromjesječje)

Drugi predviđeni načini provedbe savjetovanja
1. Nacrt Prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu sa Projekcijama za 2018. i 2019. godinu i UO za financije i javnu nabavu I. tromjesječje 2017. NE
2. Nacrt Prijedloga Odluke o davanju u zakup javne površine UO za komunalni sustav i prostorno planiranje III. tromjesječje 2017. NE
3. Nacrt Prijedloga Odluke o reklamiranju UO za komunalni sustav i prostorno planiranje III. tromjesječje 2017. NE
4.

Nacrt Prijedloga Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

 

UO za opće poslove i društvene djelatnosti III. tromjesječje 2017. NE
5. Nacrt Prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu sa Projekcijama za 2018. i 2019. godinu i Programima UO za financije i javnu nabavu IV. tromjesječje 2017. NE
6.

Nacrt Prijedloga Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2018. godinu sa Pojekcijama za 2019. i 2020. godinu

 

UO za financije i javnu nabavu IV. tromjesječje 2017. NE
7. Nacrt Prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Novi Vinodolski za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu UO za opće poslove i društvene djelatnosti IV. tromjesječje 2017. NE
8. Nacrt Prijedloga Programa  obrazovanja Grada Novi Vinodolski za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu UO za opće poslove i društvene djelatnosti IV. tromjesječje 2017. NE
9. Nacrt Prijedloga Programa  javnih potreba u kulturi Grada Novi Vinodolski za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu UO za opće poslove i društvene djelatnosti IV. tromjesječje 2017. NE
10. Nacrt Prijedloga Programa   socijalne i zdravstvene skrbi Grada Novi Vinodolski za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu UO za opće poslove i društvene djelatnosti IV. tromjesječje 2017. NE
11. Nacrt Prijedloga Programa   javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Novi Vinodolski za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu UO za opće poslove i društvene djelatnosti IV. tromjesječje 2017. NE
12. Nacrt Prijedloga Programa gospodarenja prostorom i zaštite kulturne i sakralne baštine za 2018. godinu UO za komunalni sustav i prostorno planiranje IV. tromjesječje 2017. NE
13. Nacrt Prijedloga Programa zaštite i spašavanja Grada Novi Vinodolski za 2018. godinu UO za komunalni sustav i prostorno planiranje IV. tromjesječje 2017. NE
14. Nacrt Prijedloga Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu UO za komunalni sustav i prostorno planiranje IV. tromjesječje 2017. NE
15. Nacrt Prijedloga Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu UO za komunalni sustav i prostorno planiranje IV. tromjesječje 2017. NE
16. Nacrt Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu UO za komunalni sustav i prostorno planiranje IV. tromjesječje 2017. NE
17. Nacrt Prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2018. godinu UO za financije i javnu nabavu IV. tromjesječje 2017. NE

II.

Zadužuju se upravni odjeli Grada Novog Vinodolskog da u suradnji sa Koordinatorom za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, a sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine RH broj 25/13 i 85/15), Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne Novine RH broj 140/09), (u daljnjem tekstu: Kodeks) i Smjernica za primjenu Kodeksa savjetovanja, (u daljnjem tekstu: Smjernica).

III.

Sukladno točki „V. STANDARDI I MJERE U POSTUPKU SAVJETOVANJA“, podtočki 3. Kodeksa i točki „9. TRAJANJE – ROKOVI ZA PROVEDBU SAVJETOVANJA“, podtočki 9.1. Smjernica, rok za očitovanja zainteresirane javnosti ne bi smio biti kraći od 30 dana od dana objave nacrta prijedloga akta na web stranici Grada Novog Vinodolskog.

Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razloge za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.

IV.

Ovaj Plan objavit će se na internetskim stranicama Grada Novog Vinodolskog www.novi-vinodolski.hr.

 

KLASA: 030-01/16-10/2
UR.BROJ: 2107/02-04-16-2
Novi Vinodolski, dana 27. prosinca 2016.

 

ZAMJENIK  GRADONAČELNIKA KOJI OBNAŠA
DUŽNOST  GRADONAČELNIKA
Velimir Piškulić, oec.,v.r.