Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Grada Novog Vinodolskog

Objavljeno 25. siječnja 2017.

Temeljem članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog  (Službene novine Primorsko goranske županije broj 12/13 i 18/14) i točke V. podtočke 5.i točke IX. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine RH broj 140/09), zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog  Velimir Piškulić, oec.,  dana  27. prosinca 2016. godine donosi

O D L U K U 
o imenovanju koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
Grada Novog Vinodolskog

Članak 1.

Dino Stošić,  iz Novog Vinodolskog, Antuna Mažuranića 62, Novi Vinodolski, OIB 85666446136 , administrativni referent u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti u Gradu Novom Vinodolskom, imenuje se koordinatorom za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Grada Novog Vinodolskog,  s ciljem dosljednog praćenja i koordinacije postupaka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Članak 2.

Koordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću osigurava provedbu postupaka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine RH broj 140/09) i odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine RH broj 25/13 i 85/15), a naročito:
– obavlja poslove kontakt osobe za provedbu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja programa i akata,

– provodi i organizira postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću te priprema potrebnu dokumentaciju,

– brine o pravodobnoj objavi i provedbi postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću,

– surađuje sa službenicima koji rade na sadržaju programa i akata,

– osigurava da različiti timovi i odjeli koji rade na razvoju pojedinih programa i akata razumiju ulogu koordinatora za savjetovanje i redovito ga izvješćuju o planovima pokretanja savjetovanja o programima i aktima,
– komunicira s drugim koordinatorima savjetovanja i sudjeluje u razmjeni iskustava,

– surađuje s Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske,

– prati provedbu savjetovanja i sudjeluje u vrednovanju učinka završenih postupaka savjetovanja radi dosezanja i oblikovanja viših standarda u praksi,

– oblikuje mišljenja, primjedbe, prijedloge i savjete o primjerenosti provedbe savjetovanja u pojedinim slučajevima, kao i metodama dobivanja povratnih informacija zainteresirane javnosti,

– oblikuje proces unutarnje komunikacije unutar Grada Novog Vinodolskog s ciljem prikupljanja obavijesti o novim programima i aktima za koje je moguće provesti postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću,

– oblikuje informacije unutar Grada Novog Vinodolskog o mogućnostima izobrazbe i upoznavanja s novim trendovima i pozitivnom praksom na području vezanom uz savjetovanje,

– odgovara na upite i prigovore vezane uz provedbu postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću,

– organizira ažuriranje sadržaja na mrežnim stranicama Grada Novog Vinodolskog vezano uz informacije o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću,

– priprema plan savjetovanja o određenom propisu,

– sudjeluje u stvaranju sustava praćenja djelotvornosti provedbe postupka savjetovanja i u razmjeni iskustava  i spoznaja između koordinatora i s drugim državnim tijelima,

– sastavlja izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću,

– sudjeluje u oblikovanju obrazloženja, očitovanja i sažetaka primjedbi (prihvaćenih i neprihvaćenih) nakon provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću,

– organizira objavu informacija i priopćenja za javnost o provedenom postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću,

– surađuje s Uredom za udruge i Savjetom za razvoj civilnog društva vezano uz primjenu Kodeksa.

Članak 3.

Službeni kontakt podaci koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću su:

Ime i prezime: Dino Stošić, administrativni referent

Adresa: Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski

E-mail: dino.stosic@novi-vinodolski.hr

Telefon: 051 554 352

Fax: 051 554 374

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Grada Novog Vinodolskog www.novi-vinodolski.hr.

 

Klasa: 030-01/16-10/3

Ur.Broj: 2107/02-04-16-1

Novi Vinodolski, dana  27. prosinca 2016. godine

 

 

                                                       ZAMJENIK GRADONAČELNIKA

                                          KOJI OBNAŠA DUŽNOST GRADONAČELNIKA

                                                                    Velimir Piškulić, oec., v.r.

Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Grada Novog Vinodolskog