ODLUKA o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

Objavljeno 5. srpnja 2017.

KLASA:350-02/17-20/5

URBROJ:2107/02-04-17-1

Novi Vinodolski,30.06.2017.

 

            Na temelju članka 64.Zakona o zaštiti okoliša (N.N.RH 80/13, 153/13 i 78/15), članka 29.Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (N.N.RH 03/17) i članka 44.Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.12/13 i 18/14)gradonačelnik Grada Novi Vinodolski dana 30.06.2017.godine donosi

 

O  D  L  U  K  U

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

za V.Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

 

I.

            Na temelju Mišljenja Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, KLASA:351-01/17-04/3, URBROJ:2170/1-03-08/6-17-2 od 20.02.2017.godine za V.Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu:Izmjene Plana) potrebno je provesti postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

            Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi izrade strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene Plana.

 

II.

            Izrada V.izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski započela je donošenjem Odluke o izradi V.izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije 04/17 i 07/17). Odluka o izradi V.izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski mijenjana je na način da su se brisale odredbe članka 4.st.2.alineja 1. i alineja 6.Odluke koje su se odnosile na određivanje lokacije kompostane i izmjene lokacije UPOV-a, jer se je utvrdilo da neće biti potrebna izgradnja kompostane na području Grada kao niti izmjena lokacije UPOV-a i predmetne izmjene objavljene su u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br.07/17.

 

III.

            Nositelj izrade Izmjena Plana je Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski.

            Izrađivač Izmjena Plana je URBANISTICA d.o.o., Zagreb.

IV.

            Izmjenama Plana neće se uopće mijenjati grafički dijelovi plana niti Izmjene Plana daju okvir za zahvate koji podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš, zahvati neće imati negativan utjecaj na ekološku mrežu, niti se radi o zahvatima koji bi se financirali iz sredstava Europske unije.Izmjenama Plana mijenjaju se uvjeti gradnje za stambene objekte (katnost, izgled krovišta, tlocrtna projekcija i sl.), izmjena uvjeta gradnje za vanjske bazene, izmjena uvjeta gradnje ugostiteljsko-turističkih objekata (katnost, izgled krovišta i sl.), izmjena uređenja prostora rekreacijskih namjena i sl.(izmjena uvjeta uređenja prostora), usklađivanje sa člankom 48.st.2.alineja 8.Zakona o prostornom uređenju, a koji se odnosi na mogućnosti gradnje u zonama ograničenja (usluge u seoskim domaćinstvima, ugostiteljsko-turističke usluge i dr.), ukidanje dijela zaštite plažnih prostora (ova izmjena ne odnosi se na mogućnosti nasipavanja odnosno proširenja kopnenog dijela već se isključivo radi o mogućnostima uređenja plažnih prostora popločenjem, postavljanjem tuševa i sl.), propisivanje uvjeta za kamp odmorišta i usklađivanje uređenog i neuređenog dijela.

V.

 

            Ukoliko se u postupku ocjene utvrdi da Izmjene Plana imaju vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, donosi se odluka o obvezi provedbe strateške procjene koja sadrži osobito razloge zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene sukladno kriterijima iz Priloga II.Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (N.N.RH 03/17).

            Ukoliko se u postupku ocjene utvrdi da Izmjene Plana nemaju vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, donosi se odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu.

 

VI.

            U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene Plana sudjelovat će slijedeća tijela :

            6.1.Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb,

            6.2.Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra, Prisavlje 14, Zagreb,

            6.3.Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26,

            6.4.Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, Rijeka,

            U svrhu pribavljanja mišljenja Grad dostavlja zahtjeve za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke.

            Nadležna tijela daju svoja mišljenja najkasnije u roku 30 dana računajući od dana zaprimanja zahtjeva.

VII.

            Grad Novi Vinodolski, Upravi odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje dužan je informirati javnost o ovoj Odluci sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (N.N.RH 80/13, 153/13, i 78/15) i Uredbe o informiranju sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (N.N.RH 64/08).

VIII.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na internetskim stranicama Grada Novi Vinodolski.

 

         Gradonačelnik

Velimir Piškulić, oec.,v.r.

Odluka – Strateška procjena