ODLUKA o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za IV.Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski

Objavljeno 7. srpnja 2017.

KLASA:350-02/17-20/8

URBROJ:2107/02-04-17-1

Novi Vinodolski,07.07.2017.

 

            Na temelju članka 64.Zakona o zaštiti okoliša (N.N.RH 80/13, 153/13 i 78/15), članka 29.Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (N.N.RH 03/17) i članka 44.Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.12/13 i 18/14)gradonačelnik Grada Novi Vinodolski dana 07.07.2017.godine donosi

 

O  D  L  U  K  U

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

za IV.Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski

 

I.

             Na temelju Mišljenja Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, KLASA:351-01/17-04/4, URBROJ:2170/1-03-08/6-17-2 od 21.02.2017.godine za IV.Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu:Izmjene Plana) potrebno je provesti postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

            Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi izrade strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene Plana.

 

II.

             Izrada IV.izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski započela je donošenjem Odluke o izradi IV.izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije 04/17).

 

III.

             Nositelj izrade Izmjena Plana je Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski.

            

IV.

             Izmjene Plana ne daju okvir za zahvate koji podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš, zahvati neće imati negativan utjecaj na ekološku mrežu, niti se radi o zahvatima koji bi se financirali iz sredstava Europske unije.Izmjenama Plana mijenjaju se uvjeti gradnje za stambene objekte (katnost, izgled krovišta, tlocrtna projekcija i sl.), izmjena uvjeta gradnje za vanjske bazene, izmjena uvjeta gradnje ugostiteljsko-turističkih objekata (katnost, izgled krovišta i sl.), izmjena mogućnosti gradnje ugostiteljsko-turističkih objekata (izmjene katnosti, izgleda krovišta i sl.), ukidanje dijela zaštite plažnih prostora (ova izmjena ne odnosi se na mogućnosti nasipavanja odnosno proširenja kopnenog dijela već se isključivo radi o mogućnostima uređenja plažnih prostora popločenjem, postavljanjem tuševa i sl.), propisivanje uvjeta za kamp odmorišta , izmjena uvjeta gradnje odnosno namjene u luci na lokaciji nekadašnje garaže na način da se umjesto sada planirane gradnje objekta ugostiteljsko-turističke namjene predmetna površina prenamjeni u prostor javne namjene (parkirališni prostor sa trgom) i izmjene namjene površina na način da će se pojedini dijelovi iz ugostiteljsko-turističke namjene prenamijeniti u prostor javne površine, pojedini dijelovi planirani za gradnju prometnice odrediti kao prostori sa proširenjem okućnica postojećih stambenih objekata (samo na onim dijelovima gdje su izvršene legalizacije postojećih stambenih objekata i gdje ostatak prostora zadovoljava uvjete gradnje prometnica).

 

V.

             Ukoliko se u postupku ocjene utvrdi da Izmjene Plana imaju vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, donosi se odluka o obvezi provedbe strateške procjene koja sadrži osobito razloge zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene sukladno kriterijima iz Priloga II.Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (N.N.RH 03/17).

            Ukoliko se u postupku ocjene utvrdi da Izmjene Plana nemaju vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, donosi se odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu.

 

VI.

             U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene Plana sudjelovat će slijedeća tijela :

            6.1.Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb,

            6.2.Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra, Prisavlje 14, Zagreb,

            6.3.Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26,

            6.4.Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, Rijeka,

            U svrhu pribavljanja mišljenja Grad dostavlja zahtjeve za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke.

            Nadležna tijela daju svoja mišljenja najkasnije u roku 30 dana računajući od dana zaprimanja zahtjeva.

 

VII.

             Grad Novi Vinodolski, Upravi odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje dužan je informirati javnost o ovoj Odluci sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (N.N.RH 80/13, 153/13, i 78/15) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (N.N.RH 64/08).

 

 

VIII.

             Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na internetskim stranicama Grada Novi Vinodolski.

 

                                                                                                       Gradonačelnik

                                                                                            Velimir Piškulić, oec., v.r.

Odluka