Odluka o novčanoj pomoći pri rođenju djeteta

Objavljeno 21. srpnja 2017.

KLASA: 550-01/15-00/2

UR.BROJ: 2107/02-04-17-4

Novi Vinodolski, 29. svibnja 2017. godine

Na temelju članka 25. stavak 2. Odluke o socijalnoj skrbi (Službene novine PGŽ 21/16 ) gradonačelnik Grada Novi Vinodolski Velimir Piškulić, oec. donosi dana 29. svibnja 2017. godine slijedeću

O D L U K U

Utvrđuje se novčana pomoć pri rođenju djeteta u visini od 5.000,00 kn.

GRADONAČELNIK

Velimir Piškulić, oec., v.r.

  •      Odluka