ODLUKA o povjeravanju poslova zamjeniku gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog

Objavljeno 21. srpnja 2017.

Klasa: 022-05/17-50/5

Urbroj: 2107/02-04-17-4

Novi Vinodolski, dana 14. srpnja. 2017. godine

 

Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 137/15 i 19/13)  i članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 12/13 i 18/14) gradonačelnik  Grada Novog Vinodolskog Velimir Piškulić, oec.,  dana 14. srpnja 2017. godine donosi sljedeću

 

ODLUKU
o povjeravanju poslova zamjeniku gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog

I.

Ovom Odlukom povjerava se TOMISLAVU CVITKOVIĆU, zamjeniku gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog (u daljnjem tekstu: zamjenik gradonačelnika) obavljanje poslova iz djelokruga gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog (u daljnjem tekstu: gradonačelnik) koji se odnose na područje društvenih djelatnosti iz samoupravnog djelokruga Grada Novog Vinodolskog, poslova protupožarne i civilne zaštite kao i poslovi koji se odnose na gradnju objekata komunalne infrastrukture i gradnju i koncesije sa određivanjem granica pomorskog dobra na pomorskom dobru.

Pored poslova iz stavka 1. ove točke povjerava se zamjeniku gradonačelnika i poslove organiziranja, praćenja i realizacije manifestacija u Gradu Novom Vinodolskom te poslove koordinacije i suradnje s udrugama Grada Novog Vinodolskog.

Zamjenik gradonačelnika je odgovoran za obavljanje povjerenih poslova iz stavka 1. i 2. ove točke te drugih poslova koje mu povjeri gradonačelnik.

II.

U obavljanju povjerenih poslova iz točke I. ove Odluke zamjenik gradonačelnika je dužan pridržavati se pisanih i usmenih uputa gradonačelnika, te parafirati akte iz područja povjerenih poslova upućenih na potpis gradonačelniku

U obavljanju povjerenih poslova iz točke I. ove Odluke zamjenik gradonačelnika je ovlašten primati stranke, poslovne partnere i predstavnike drugih subjekata s kojima Grad Novi Vinodolski službeno komunicira.

 III.

Odluku o obavljanju poslova predstavljanja Grada Novog Vinodolskog u protokolarnim prigodama donijet će se za svaki pojedini slučaj, neovisno o području povjerenih poslova iz točke I. ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Grada Novog Vinodolskog.

 

          Gradonačelnik

Velimir Piškulić, oec., v.r.

Odluka o povjeravanju poslova zamjeniku gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog