Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2018. godinu

Objavljeno 5. ožujka 2018.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 123/17) i članka 44.  Statuta Grada Novog Vinodolskog („Službene novine PGŽ” 12/13 i 18/14), a slijedom prijedloga pročelnika upravnih odjela Grada Novog Vinodolskog, u skladu s Proračunom Grada Novog Vinodolskog za 2018. godinu („Službene novine PGŽ“ br. 38/17) dana 30. siječnja  2018. godine, gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Velimir Piškulić, oec., donio je

PLAN
prijama u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog

za 2018. godinu 

I.

Donosi se Plan prijama u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2018. godinu.

II.

Broj ustrojenih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za upravna tijela Grada Novog Vinodolskog utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana (Privitak 1.).

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije i na web-stranici Grada.

KLASA: 112-01/15-01/1
URBROJ: 2107/02-04-18-9

U Novom Vinodolskom, dana 30. siječnja 2018. godine

GRADONAČELNIK

Velimir Piškulić, oec.


R.br.

Naziv upravnog

tijela

Broj sistematiziranih radnih mjesta Popunjena radna mjesta na neodređeno Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme Potreban broj vježbenika
1. Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti 11 6 2 0
2. Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje 12 9 2 0
3. Upravni odjel za financije i javnu nabavu 6 5 1 0
UKUPNO 29 20 5 0

Plan prijma – 2018. godina