Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Novi Vinodolski za 2018. godinu

Objavljeno 11. travnja 2018.

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH br. 86/08, 61/11 i 4/18), te članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko-goranske županije„ broj 12/13, 18/14 i 4/18) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Velimir Piškulić, oec., donosi dana 11. travnja 2018. godine sljedeći

  

PLAN PRIJAMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U GRAD NOVI VINODOLSKI ZA 2018.GODINU

 

I.

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2018. godini prijam 1 osobe od čega:

U upravnom odjelu za financije i javnu nabavu planira se prijam polaznika/ica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – viši stručni suradnik za naplatu poreza– magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke  –1 izvršitelj/ica.“

II.

Prijam osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

Plan prijma provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja u cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Grad Novog Vinodolskog.

 Klasa: 112-03/18-30/2

Ur.broj: 2107/02-04-18-1

Novi Vinodolski,   11. travnja 2018. godine

                     GRADONAČELNIK

                    Velimir Piškulić,oec.

Plan prijema na stručno osposobljavanje