12. sjednica Gradskog vijeća održat će se dana 8. svibnja 2018. godine

Objavljeno 4. svibnja 2018.

KLASA: 021-05/18-50/5

URBROJ: 2107/02-01-18-1

Novi Vinodolski, 2. svibnja 2018. godine

 Na temelju članka 25. stavak 1. točka 2., te čl. 83. st. 2. i 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 28/09, 12/13 i 4/18) sazivam 12. sjednicu Gradskog vijeća za dan

 

8. SVIBNJA 2018. GODINE (UTORAK)

U 18,00  SATI

 

D N E V N I     R E D

 

1.Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Novi Vinodolski

2. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Novog Vinodolskog za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Verifikacija zapisnika s 11. sjednice Gradskog vijeća

VIJEĆNIČKA PITANJA I PRIJEDLOZI

3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu

4. a) Prijedlog Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana Prisika Novi Vinodolski

b) Prijedlog Ugovora o financiranju izrade V. Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana Prisika Novi Vinodolski

5. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novi Vinodolski

6. Prijedlog za imenovanje suca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci

7. Imovinsko pravni

                                                           PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                                     Neven Pavelić, v.r.

 

NAPOMENA: Materijal za točku 5. Dnevnog reda bit će dostavljen vijećnicima prije početka sjednice Gradskog vijeća, a iz razloga provođenja postupka Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Poziv – 12. sjednica