14. sjednica Gradskog vijeća održana 21. lipnja 2018. godine

Objavljeno 6. rujna 2018.

D N E V N I     R E D

Verifikacija zapisnika s 13. sjednice Gradskog vijeća

VIJEĆNIČKA PITANJA I PRIJEDLOZI

a) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2018. godinu sa sastavnim Programima

b) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godin

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolsk

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zakupu poslovnog prostora

 

Poziv – 14. sjednica

Zapisnik s 14. sjednice

1a

1b

1b.1

1b.2

1.b.3

2.

3.