16. sjednica Gradskog vijeća 10. rujna 2018. u 18 sati

Objavljeno 7. rujna 2018.

KLASA: 021-05/18-50/9

URBROJ: 2107/02-01-18-1

Novi Vinodolski, 6. rujna 2018. godine

 Na temelju članka 25. stavak 1. točka 2., te čl. 83. st. 2. i 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 28/09, 12/13 i 4/18) sazivam 16. sjednicu Gradskog vijeća za dan

 

10. RUJNA 2018. GODINE (PONEDJELJAK)

U 18,00  SATI

 

D N E V N I     R E D

 

Verifikacija zapisnika s 15. sjednice Gradskog vijeća

VIJEĆNIČKA PITANJA I PRIJEDLOZI

 

  1. a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u naselju Povile „Zgrada društvene namjene: mjesni dom“

 

  1. b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija i dogradnja zgrade predškolske namjene: Dječji vrtić Fijolica“

 

 

NAPOMENA: Iz osobito opravdanih razloga sjednica se saziva u skraćenom roku.

                                                           PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                                     Neven Pavelić, v.r.