Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2019. godinu 

Objavljeno 29. siječnja 2019.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 123/17) i članka 44.  Statuta Grada Novog Vinodolskog („Službene novine PGŽ” 12/13, 18/14 i 4/18), a slijedom prijedloga pročelnika upravnih odjela Grada Novog Vinodolskog, u skladu s Proračunom Grada Novog Vinodolskog za 2019. godinu („Službene novine PGŽ“ br. 39/18) dana 16. siječnja  2019. godine, gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Velimir Piškulić, oec., donio je

PLAN
prijma u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog
za 2019. godinu 

I.

Donosi se Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2019. godinu.

II.

Broj ustrojenih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za upravna tijela Grada Novog Vinodolskog utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana (Privitak 1.).

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije i na web-stranici Grada.

KLASA: 112-01/15-01/1
URBROJ: 2107/02-04-19-12

U Novom Vinodolskom, dana 16. siječnja 2018. godine

GRADONAČELNIK

Velimir Piškulić, oec.


R.br.

Naziv upravnog

tijela

Broj sistematiziranih radnih mjesta Popunjena radna mjesta na neodređeno Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme Potreban broj vježbenika
1. Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti 7 4 1 0
2. Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje 12 11 0 0
3. Upravni odjel za financije i javnu nabavu 8 7 0 0
UKUPNO 27 22 1 0

Plan prijma za 2019. godinu