Upravni odjel za financije i javnu nabavu

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU
 
Pročelnik upravnog odjela za financije i javnu nabavu:
ZORAN TOMIĆ, DIPL. OEC.
 
Rukovodi radom Upravnog odjela i vodi brigu za efikasno, zakonito i racionalno obavljanje zadataka Upravnog odjela, organizira i usklađuje rad, kao i suradnju s drugim upravnim tijelima, državnim tijelima, trgovačkim društvima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovim institucijama i građanima, donosi rješenja u predmetima prava i obveza službenika Upravnog odjela, neposredno rukovodi službenicima i namještenicima u Upravnom odjelu i pomaže službenicima Upravnog odjela u radu na najsloženijim predmetima, prati stanje iz djelokruga Upravnog odjela i predlaže odgovarajuće mjere, smjernice i planove gradonačelniku te podnosi izvješća o radu iz nadležnosti Upravnog odjela, prati propise i stručnu literaturu, te obavlja poslove pripreme i praćenja, izrade općih akata i dokumenata Grada, obavlja druge poslove određene zakonom, aktima Grada te po nalogu gradonačelnika.
 
Adresa: Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski
 
Tel. 051 554 354, 091 244 4095
Faks. 051 554 373, 051 554-375
E-mail: zoran.tomic@novi-vinodolski.hr

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA I PROGRAMI

Objavljeno 28. listopada 2015.

Program rada za mandatno razdoblje 2013. – 2017. Nezavisnog vijećnika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski Zorana Rubčića PROGRAM   Financijska izvješća za 2014.g. Nezavisnog vijećnika […]

opširnije