Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje

Pročelnik odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje:
Domagoj Kalanj, dipl. ing. građ.

Rukovodi radom Upravnog odjela i vodi  brigu za efikasno, zakonito i racionalno obavljanje zadataka Upravnog odjela, organizira i usklađuje rad, kao i suradnju s drugim upravnim tijelima, državnim tijelima i ustanovama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovim institucijama te gradskim komunalnim trgovačkim društvima, donosi rješenja u predmetima prava i obveza službenika Upravnog odjela, neposredno rukovodi službenicima i namještenicima koji su raspoređeni izvan Odsjeka ustrojenih u Upravnom odjelu i  pomaže službenicima Upravnog odjela u radu na najsloženijim predmetima, prati stanje iz djelokruga Upravnog odjela i predlaže odgovarajuće mjere, smjernice i planove gradonačelniku te podnosi izvješća o radu iz nadležnosti Upravnog odjela, prati propise i stručnu literaturu, te obavlja poslove  pripreme i praćenja izrade općih akata i dokumenata Grada kao i gradskih razvojnih projekata, obavlja druge poslove određene zakonom, aktima Grada te po nalogu gradonačelnika.

Adresa: Trg Vinodolskog zakona1, Novi Vinodolski
Tel. 051 554-362
E – mail: domagoj.kalanj@novi-vinodolski.hr

EVIDENCIJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Objavljeno 18. studenoga 2019.

Evidencija nerazvrstanih cesta Evidencija javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet Evidencija javnih parkirališta Evidencija javnih garaža Evidencija javnih zelenih površina Evidencija građevina i […]

opširnije

Multimedija

Kalendar događanja

Zadnje objave