DPU novog groblja u Novom Vinodolskom – obavijest

Objavljeno 24. svibnja 2012.

Grad Novi Vinodolski obavještava javnost da se pristupilo izradi Detaljnog plana uređenja novog groblja u Novom Vinodolskom (G5). Lokacija novog groblja je određena Prostornim planom uređenja Grada Novog Vinodolskog i nalazi se na predjelu iznad uvale Murovska, 100 m južnije od ceste Novi – Ledenice. Za odabir izrađivača prostorno planske dokumentacije proveden je postupak javne nabave, te je donijeta odluka o odabiru projektne kuće URBANISTICA d.o.o.Zagreb.

Obavijest za javnost

9112970Temeljem članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, broj 76/07) i Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Novi Vinodolski za razdoblje od 2007. do 2011. godine (Službene novine PGŽ, broj: 12/07) Grad Novi Vinodolski kao nositelj izrade prostornog plana obavještava javnost da se pristupilo izradi Detaljnog plana uređenja novog groblja u Novom Vinodolskom (G5).
4037134

O prijedlogu navedenog prostornog plana provest će se prethodna i javna rasprava. Obje rasprave bit će objavljene u službenom glasilu i dnevnom tisku najmanje osam dana prije početka rasprave.

 

KLASA:    350-02/08-01/19

URBROJ:2107/02-07-09-4

Novi Vinodolski, 22.05.2009.

DOKUMENTI:
novo-groblje-geodetska podloga.jpg (jpg; 115370Byte)
PPUG Novi Vinodolski_lokacija groblja (jpg; 130680Byte)