Prethodna rasprava o nacrtu prijedloga I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

Objavljeno 24. svibnja 2012.

Grad Novi Vinodolski

Trg Vinodolskog zakona 1

51250 NOVI VINODOLSKI

         Temeljem članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, broj 76/07) i Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ, broj: 23/08) Grad Novi Vinodolski kao nositelj izrade prostornog plana

OBJAVLJUJE

da će se prethodna rasprava o nacrtu prijedloga I. Izmjene i dopune

Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

provesti dana 19.lipnja 2009. godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski.

 

KLASA:    350-02/08-01/10

URBROJ:2107/02-07-09-9

Novi Vinodolski, 10.06.2009.

 

2848779