Građevinska dozvola

Objavljeno 28. svibnja 2012.

DOKUMENT:
zahtjev za građevnu dozvolu.word (doc; 25600Byte)

 

Građenju se može pristupiti samo na temelju konačne građevinske dozvole, osim u slučajevima gradnje građevina, odnosno izvođenja radova za koje nije potrebna građevinska dozvola sukladno čl. 116 Zakona o gradnji ( NN, broj 175/03 i 100/04). Zakonom o gradnji određeno je projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevine, tehnička svojstva, uporabljivost i promet građevinskih proizvoda.

Predaja zahtjeva

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole u pisanom obliku podnosi investitor. Zahtjev za područje Grada Novi Vinodolski podnosi se Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Crikvenica, 51260 Crikvenica, Kralja Tomislava 85,  na obrascima koji se nalaze u pisarnici Ureda. Ministarstvo izdaje građevinsku dozvolu za građevine navedene u čl. 86. Zakona o gradnji.

Zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole investitor prilaže:

– četiri primjerka glavnog projekta,

– potvrde iz članka 82. stavka 2. Zakona (o usklađenosti projekta s odredbama Zakona o gradnji, posebnih zakona i propisa, odnosno s posebnim uvjetima sadržanim u lokacijskim uvjetima kada je to izričito propisano posebnim zakonom) koju pribavlja investitor, odnosno projektant,
– lokacijsku dozvolu, odnosno uvjerenje o izvodu iz detaljnog plana uređenja,

– izvadak iz katastarskoga plana za građevnu česticu, odnosno parcelacijski elaborat kojim je formirana građevna čestica u skladu s posebnim propisima,

– dokaz da ima pravo graditi na građevnoj čestici, odnosno uporabljivoj građevini,

– popis stranaka, odnosno izvatke iz zemljišnih knjiga za nekretnine s kojima neposredno graniči građevna čestica, odnosno građevina za koju se traži građevinska dozvola, ako ta čestica, odnosno građevina graniči sa deset ili manje nekretnina.

– pisano izvješće o kontroli glavnog projekta ako je kontrola projekta potrebna,

– pisano izvješće i potvrdu o nostrifikaciji ako je projekt izrađen prema stranim propisima,

– drugi prilozi određeni posebnim zakonima:

–         rješenje o promjeni namjene zemljišta (čl.22. i 25. Zakona o poljoprivrednom zemljištu – izdaje Ured državne uprave u PGŽ za gospodarstvo, Crikvenica, K. Tomislava 85)

–         rješenje o plaćenom komunalnom doprinosu (čl.24. Zakona o komunalnom gospodarstvu – izdaje Grad Novi Vinodolski, Upravni odjel za komunalnu djelatnost, Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1)

– elaborat o geotehničkim istražnim radovima, ako geote­hnički uvjeti nisu utvrđeni lokacijskim uvjetima,

– elaborate o istražnim radovima, te tehnološke, prometne i druge elaborate ako su podaci iz tih elaborata poslužili za izradu glavnog projekta,

 

Zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole investitor može priložiti:

– pisana pozitivna izjašnjenja svih stranaka o glavnom projektu građevine za koju se traži izdavanje građevinske dozvole s dokazima da davatelji tih izjašnjenja imaju svojstvo stranke,

–  dokaz da je tijelu državne uprave, odnosno pravnoj osobi s javnim ovlastima podnio glavni projekt radi izdavanja potvrde iz članka 82. stavka 2. ovoga Zakona ako je protekao rok za izdavanje te potvrde, a nadležno tijelo, odnosno osoba je nije izdala, niti ju je odbila izdati,

– plan posebnih dijelova zgrade.

Umjesto četiri primjerka glavnog projekta iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka investitor može zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole priložiti četiri primjerka izvedbenog projekta koji sadrži sve elemente propisane za glavni projekt. U tom slučaju izvedbeni projekt u svim postupcima uređenim ovim Zakonom i posebnim propisima zamjenjuje glavni projekt.

 

Dokazom da ima pravo graditi u smislu članka 88. alineje 8. ovoga Zakona smatra se osobito:

– izvadak iz zemljišne knjige iz kojeg je vidljivo da je investitor vlasnik ili nositelj prava građenja na građevnoj čestici ili građevini na kojoj se namjerava graditi,

– ugovor ili odluka nadležne državne vlasti na temelju koje je investitor stekao pravo vlasništva, pravo građenja ili pravo služnosti,

– ugovor o ortakluku sklopljen s vlasnikom nekretnine, čiji je cilj zajedničko građenje, rekonstrukcija ili adaptacija,

– ugovor o koncesiji kojim se stječe pravo građenja,

– pisana suglasnost vlasnika uporabljive građevine u slučaju rekonstrukcije ili adaptacije te građevine ako posebnim zakonom nije drukčije određeno,

– pisana suglasnost fiducijarnog vlasnika dana dotadašnjem vlasniku nekretnine koji je investitor.

Postupak izdavanja građevinske dozvole

U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđuje se da su glavnim projektom na propisani način provedeni dokazi o ispunjavanju bitnih zahtjeva za građevinu, da je glavni projekt izrađen u skladu s drugim uvjetima propisanim ovim Zakonom, lokacijskim uvjetima i drugim uvjetima propisanim posebnim zakonima, da su ispunjeni lokacijski uvjeti koji moraju biti ispunjeni prije izdavanja građevinske dozvole, te da su uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole priloženi svi potrebni dokumenti. U svrhu utvrđivanja tih činjenica  tijelo nadležno za izdavanje građevinske dozvole dužno je provesti očevid na građevnoj čestici.

Glavni projekt je prilog i sastavni dio građevinske dozvole, što na projektu mora biti naznačeno i ovjerovljeno potpisom službenika i pečatom tijela koje izdaje dozvolu.

Građevinska dozvola se izdaje za građenje cijele građevine odnosno za izvođenje svih namjeravanih radova na uporabljivoj građevini. Ako je radi građenja građevine potrebno ukloniti ranije izgrađenu građevinu ili njezin dio, građevinskom dozvolom određuje se uklanjanje te građevine. Na određivanje uklanjanja građevine na odgovarajući se način primjenjuje članak 146. i 147. Zakona, a odredbe koje uređuju izdavanje dozvole za uklanjanje građevine na odgovarajući se način primjenjuju na zahtjev i izdavanje dozvole.

Prije izdavanja građevinske dozvole, tijelo graditeljstva du­žno je stranci pružiti mogućnost uvida u glavni projekt radi izjašnjenja. Ako se građevinska dozvola izdaje za građevinu koja neposredno graniči sa više od deset nekretnina tijelo graditeljstva na uvid u glavni projekt radi izjašnjenja stranke poziva javnim pozivom. Javni poziv objavljuje se u javnom tisku i/ili drugim sredstvima javnog priopćavanja, te se izlaže na građevinskoj čestici, odnosno građevini za koju je zatražena građevinska dozvola i na oglasnoj ploči tijela graditeljstva koje izdaje građevinsku dozvolu. Smatra se da je stranci pružena mogućnost uvida u glavni projekt radi izjašnjenja ako je o tome investitoru dala pisano izjašnjenje o glavnom projektu za građevinu za koju se izdaje građevinska dozvola.

Važenje građevinske dozvole
Građevinska dozvola prestaje važiti ako se u roku od  dvije godine od dana njene pravomoćnosti. Na zahtjev investitora, važenje lokacijske dozvole može se produžiti za još dvije godine, ako se nisu promijenili dokumenti prostornog uređenja U tom periodu potrebno je podnijeti zahtjev za građevnu dozvolu ili započeti s radovima za koje prema posebnim propisima nije potrebna građevna dozvola.

Multimedija

Kalendar događanja

Zadnje objave