Lokacijska dozvola

Objavljeno 28. svibnja 2012.

DOKUMENT:
zahtjev za lokacijsku dozvolu.word (doc; 22016Byte)

 

Lokacijska dozvola je upravni akt, a izdaje se za svaki zahvat u prostoru. Sadržaj lokacijske dozvole i način njenog izdavanja propisan je Zakonom o prostornom uređenju (Narodne novine 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04). Iznimno, lokacijska dozvola se ne izdaje za zahvate određene Pravilnikom o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola (NN 86/04 i 138/04).

Predaja zahtjeva

Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za područje Grada Novi Vinodolski podnosi se Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Crikvenica, 51260 Crikvenica, Kralja Tomislava 85,  na obrascima koji se nalaze u pisarnici Ureda.

Iznimno, za neke građevine koje su od važnosti za Republiku Hrvatsku, lokacijsku dozvolu izdaje Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja i graditeljstva, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. Građevine od važnosti za RH propisane su Uredbom o određivanju građevina od važnosti za RH (Narodne novine 6/2000).
Za neke zahvate u prostoru određene Pravilnikom o procjeni utjecaja na okoliš (Narodne novine 59/00 i 136/04) potrebno je izvršiti procjenu utjecaja na okoliš, što se provodi prije izdavanja lokacijske dozvole ili drugog odobrenja za zahvat za koji izdavanje lokacijske dozvole nije potrebno.

Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole treba sadržavati

–         dokaz o pravnom interesu u izvorniku (dokaz o aktivnoj legitimaciji za pokretanje postupka: dokaz o pravu vlasništva zemljišta i/ili građevine, odnosno ovjerena pismena izjava vlasnika ili svih suvlasnika iz koje je očito da je mogućnost ostvarivanja predmetnog zahvata u prostoru u pravnom interesu investitora). Dokazom se smatra i rješenje o nasljeđivanju, kupoprodajni ugovor, ugovor o darivanju, o pravu građenja, o zajedničkom financiranju pripreme građevinskog zemljišta i sl.

–         kopiju katastarskog plana i izvadak iz katastra zemljišta u izvorniku za česticu na kojoj se želi izvesti namjeravani zahvat u prostoru, ne stariju od šest mjeseci, koju izdaje Područni ured za katastar Rijeka, Ispostava – katastar Crikvenica, Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 5.

–         idejno rješenje koje sadržava grafički prikaz prostornih, funkcionalnih, oblikovnih, a po potrebi i tehničko-tehnoloških obilježja zahvata u prostoru. Može ga izraditi samo ovlašteni arhitekt, odnosno ovlašteni inženjer građevinske struke, ovisno o vrsti zahvata u prostoru, te opis namjeravanog zahvata, kojim je potrebno definirati namjenu, veličinu i površinu građevine, situaciju – smještaj građevine na parceli, načelno oblikovanje građevine, uređenje parcele, smještaj vozila na parceli, način priključenja parcele na javno prometnu površinu i na komunalnu infrastrukturu, mjere zaštite okoliša

–         kopiju građevne ili uporabne dozvole za rekonstrukciju postojeće građevine,

–         popis stranaka (vlasnika graničnih parcela)

–         izračun bilansne snage u kW po ovlaštenoj osobi

–         upravnu pristojbu za lokacijsku dozvolu koja iznosi od 200 kn (za stambene zgrade, te pomoćne ili gospodarske građevine koje sa stambenom zgradom čine stambenu ili gospodarsku cjelinu na građ. čestici površine do 0,2 ha) pa do 3.000 kn ovisno o vrsti zahvata za koji se izdaje, ili dokaz o oslobađanju od plaćanja upravne pristojbe (čl.6. Zakona o upravnim pristojbama : NN 8/96)

Ukoliko zaprimljeni zahtjev nije potpun, nadležno tijelo uprave će u roku od 15 dana obavijestiti podnositelja zahtjeva o potrebi dopune istog. Ukoliko se tražene dopune ne dostave u dodijeljenom roku, zahtjev će se odbaciti (sukladno čl. 68.st.2, odnosno čl. 125. ZUP-a).

Posebni uvjeti i suglasnosti

Tijelo uprave nadležno za prostorno uređenje pribavit će suglasnosti, uvjete, potvrde i mišljenja tijela državne uprave ili pravnih osoba, na predloženi zahvat u prostoru, kada je to određeno posebnim zakonima. S obzirom na prirodu predloženog zahvata u prostoru i lokaciju parcele, posebni propisi upućuju da se u tijeku postupka izdavanja lokacijske dozvole pribave sljedeće suglasnosti odnosno uvjeti:

–         posebni protupožarni uvjeti Ministarstva unutarnjih poslova, PU Primorsko-goranska, Sektor zaštite od požara i civilne zaštite,

–         prethodna elektroenergetska suglasnost za priključenje građevine na elektrovodove HEP-a, DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Crikvenica

–         posebni uvjeti KTD  “Vodovod Žrnovnica” d.o.o. Novi Vinodolski, Stjepana Mažuranića 1,

–         posebni uvjeti GKTD “Ivanj” d.o.o. Novi Vinodolski, Trg I. Mažuranića 1

–         Sanitarno-tehnički i higijenski uvjeti Odsjeka Sanitarne inspekcije, Crikvenica, Kralja Tomislava 85a,

–         druge suglasnosti ukoliko Ured obzirom na narav i složenost zahvata u prostoru odredi da ih je potrebno pribaviti.

Budući da je lokacijska dozvola upravni akt, to u postupku njenog izdavanja, radi zaštite svojih prava i pravnih interesa sudjeluju zainteresirane stranke. O zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole Ured je dužan odlučiti u roku od 30 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva, te pribavljene potrebne dokumentacije, posebnih uvjeta i suglasnosti, na koje upućuje poseban propis.

Lokacijska dozvola dostavlja se investitoru i svim strankama koje su sudjelovale u postupku. Ukoliko u zakonskom roku od 15 dana po primitku lokacijske dozvole nitko od navedenih ne uloži žalbu, lokacijska dozvola postaje pravomoćna, te se može pokrenuti postupak za izdavanje građevne dozvole.

Protiv lokacijske dozvole dopuštena je žalba. O žalbi odlučuje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. Protiv drugostupanjskog rješenja može se podnijeti tužba Upravnom sudu Hrvatske, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 3.

Važenje lokacijske dozvole
Lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. Na zahtjev investitora, važenje lokacijske dozvole može se produžiti za još dvije godine, ako se nisu promijenili dokumenti prostornog uređenja U tom periodu potrebno je podnijeti zahtjev za građevnu dozvolu ili započeti s radovima za koje prema posebnim propisima nije potrebna građevna dozvola.