Objava javne rasprave o Prijedlogu izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja centra Klenovice

Objavljeno 28. svibnja 2012.

Temeljem odredbi čl. 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (N.N.RH, broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar Klenovica (Službene novine PGŽ, broj 29/11 i 37/11) i Zaključka Gradonačelnika Grada Novi Vinodolski, klasa: 350-01/11-01/3, ur.broj: 2107/02-04-11-3 od 01.12.2011.  objavljuje se

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA CENTRA KLENOVICE

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja centra Klenovice započinje 16.12.2011. godine i završava  23.12.2011. godine.
Javni uvid se može izvršiti tijekom provođenja javne rasprave u prostorijama  Mjesnog odbora Klenovica, na adresi: Omladinski prilaz 3, Klenovica, od 9,00 – 14,00 sati.
Javno izlaganje Prijedloga Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja centra Klenovice održat će se 20. prosinca 2011. godine u prostorijama Mjesnog odbora Klenovica, sa početkom u 11,00 sati.

4729730Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:

·        u pisanom obliku predati u pisarnici Grada Novog Vinodolskog ili dostaviti poštom na adresu: Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski,

·        upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.