ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVI VINODOLSKI

Objavljeno 8. travnja 2013.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (“Službene novine” Primorsko-goranske županije, br. 28/09 i 30/09- ispravak) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 34. sjednici održanoj 18. ožujka 2013. godine donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA NOVI VINODOLSKI

 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKAA GRADA NOVI VINODOLSKI