Javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna UPU naselja Novi Vinodolski

Objavljeno 11. ožujka 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Grad Novi Vinodolski

Upravni odjel za komunalni sustav

i prostorno planiranje

Temeljem odredbi čl. 96. Zakona o prostornom uređenju (N.N.RH, broj: 153/13), Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ, broj 24/14)  i Zaključka Gradonačelnika Grada Novi Vinodolski objavljuje se 

JAVNA RASPRAVA

o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja

naselja Novi Vinodolski

Javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski započinje 23.3.2016. godine i završava  4.4.2016. godine.

Javni uvid u Prijedlog plana može se izvršiti tijekom provođenja javne rasprave u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, radnim danom od 8,00 – 14,00 sati.

Tekstualni dio Prijedloga plana bit će dostupan tijekom javne rasprave i na ovoj web stranici (na kraju teksta ove objave).

Javno izlaganje Prijedloga plana održat će se 23. ožujka 2016. godine u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski u 11,00 sati.

Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave u pisanom obliku predati u pisarnici Grada Novog Vinodolskog ili dostaviti poštom na adresu: Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski ili upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida. Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

PROVEDBENE ODREDBE

 

OBRAZLOŽENJE

 

Kartografski prikaz 4 UVJETI GRADNJE rar