9. sjednica Gradskog vijeća održat će se dana 15. veljače 2018. godine

Objavljeno 14. veljače 2018.

KLASA: 021-05/18-50/2

URBROJ: 2107/02-01-18-1

Novi Vinodolski, 9. veljače 2018. godine

Na temelju članka 25. stavak 1. točka 2., te čl. 83. st. 2. i 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 28/09 i 12/13) sazivam 9. sjednicu Gradskog vijeća za dan

 15. VELJAČE 2018. GODINE (ČETVRTAK)

U 18,00  SATI

 D N E V N I     R E D

1.Izvješće o sigurnosnoj situaciji za 2017. godinu

Verifikacija Zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća.

VIJEĆNIČKA  PITANJA I PRIJEDLOZI

2. a)Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Novog Vinodolskog

    b) Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog

4. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Novog Vinodolskog

5. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja MARINA

6. Prijedlog Odluke o potpunom oslobađanju od plaćanja obveze komunalnog doprinosa za izgradnju sekundarnog lukobrana i produženje operativne obale, 1. i 3. faze u sklopu II. faze rekonstrukcije luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Klenovica

                                                 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                                Neven Pavelić, v.r.

Poziv za 9. sjednicu