O gradonačelniku


GRADONAČELNIK GRADA NOVOG VINODOLSKOG   

  • Velimir Piškulić, oec.     

DJELOKRUG RADA GRADONAČELNIKA

U skladu s odredbama Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13 i broj 18/14) gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada. Mandat gradonačelnika traje četiri godine, a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog gradonačelnika.

U obavljanju izvršne vlasti gradonačelnik:

– utvrđuje i podnosi prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće,

– daje mišljenje o prijedlozima akata koje Gradskom vijecu podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

– izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,

– predlaže Gradskom vijeću donošenje proračuna, odluke o izvršavanju proračuna te polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,

– odgovoran je za planiranje i izvršavanje proračuna,

– upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,

– odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

– upravlja prihodima i rashodima Grada,

– odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad,

– donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,

– imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,

– imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

– imenuje i razrješava predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je Grad osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,

– utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada,

– predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

– usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu,

– nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,

– obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,

– obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.


Velimir Piškulić, gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog

Objavljeno 26. siječnja 2016.

Velimir Piškulić, e-mail: gradonacelnik.v@novi-vinodolski.hr Velimir Piškulić započeo je s obnašanjem dužnosti zamjenika gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog dana 23. siječnja 2016. godine, […]

opširnije