Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje

Pročelnik odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje:
Domagoj Kalanj, dipl. ing. građ.

Rukovodi radom Upravnog odjela i vodi  brigu za efikasno, zakonito i racionalno obavljanje zadataka Upravnog odjela, organizira i usklađuje rad, kao i suradnju s drugim upravnim tijelima, državnim tijelima i ustanovama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovim institucijama te gradskim komunalnim trgovačkim društvima, donosi rješenja u predmetima prava i obveza službenika Upravnog odjela, neposredno rukovodi službenicima i namještenicima koji su raspoređeni izvan Odsjeka ustrojenih u Upravnom odjelu i  pomaže službenicima Upravnog odjela u radu na najsloženijim predmetima, prati stanje iz djelokruga Upravnog odjela i predlaže odgovarajuće mjere, smjernice i planove gradonačelniku te podnosi izvješća o radu iz nadležnosti Upravnog odjela, prati propise i stručnu literaturu, te obavlja poslove  pripreme i praćenja izrade općih akata i dokumenata Grada kao i gradskih razvojnih projekata, obavlja druge poslove određene zakonom, aktima Grada te po nalogu gradonačelnika.

Adresa: Trg Vinodolskog zakona1, Novi Vinodolski
Tel. 051 554-362
E – mail: domagoj.kalanj@novi-vinodolski.hr

EVIDENCIJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Objavljeno 18. studenoga 2019.

Evidencija nerazvrstanih cesta Evidencija javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet Javna parkirališta Evidencija javnih garaža Evidencija javnih zelenih površina Evidencija građevina i uređaja […]

opširnije