Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti

Vršiteljica dužnosti pročelnice Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti:
Dijana Knez, dipl.iur.

Rukovodi radom Upravnog odjela i vodi  brigu za efikasno, zakonito i racionalno obavljanje zadataka Upravnog odjela, organizira i usklađuje rad, kao i suradnju s drugim upravnim tijelima, državnim tijelima i ustanovama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovim institucijama te udrugama civilnog društva i građanima, donosi rješenja u predmetima prava i obveza službenika Upravnog odjela, neposredno rukovodi službenicima i namještenicima koji su raspoređeni izvan Odsjeka ustrojenih u Upravnom odjelu i  pomaže službenicima Upravnog odjela u radu na najsloženijim predmetima, prati stanje iz djelokruga Upravnog odjela i predlaže odgovarajuće mjere, smjernice i planove gradonačelniku te podnosi izvješća o radu iz nadležnosti Upravnog odjela, osigurava zakonitost rada u odnosu na prava, obveze i ovlaštenja gradonačelnika, Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, prati propise i stručnu literaturu, te obavlja poslove  pripreme i praćenja izrade općih akata i dokumenata Grada, obavlja druge poslove određene zakonom, aktima Grada te po nalogu gradonačelnika.

Adresa: Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski

Tel. 051 554 365,
Faks. 051 554 374

E-mail: dijana.knez@novi-vinodolski.hr