Javnost rada vijeća


Izvadak iz Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko goranske županije broj 12/13, 18/14):

XIV. JAVNOST RADA

Članak 100.

Rad Gradskog vijeća, gradonačelnika i upravnih tijela Grada je javan. Sjednice Vijeća su javne. Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Gradskog vijeća. Nazočnost javnosti može se isključiti iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i općim aktom Vijeća. Na sjednicama Vijeća glasuje se javno, ako Vijeće ne odluči da se sukladno Poslovniku, o nekom pitanju glasuje tajno. Sjednice Vijeća mogu se sazivati i elektroničkim putem.

Članak 101.

Javnost rada Gradskog vijeća osigurava se: – javnim održavanjem sjednica, – izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja, – objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada i na web stranicama Grada . Javnost rada gradonačelnika osigurava se: – održavanjem redovnih mjesečnih konferencija za medije, – izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja, – objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada i na web stranicama Grada . Javnost rada upravnih tijela Grada osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

Članak 102.

Uvid u dokumentaciju i arhivsku građu Grada omogućit će se svim pravnim i fizičkim osobama na temelju njihovog zahtjeva, sukladno zakonu i općim aktima Grada kojima se uređuje pravo na pristup informacijama.


Izvadak iz Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko goranske županije broj 28/09, 12/13):

XI. JAVNOST RADA VIJEĆA

Članak 116.

Javnost rada Vijeća osigurava se : – dostavljanjem materijala o kojima će se raspravljati na sjednici Vijeća sredstvima javnog priopćavanja, – javnim održavanjem sjednica, – izvještavanjem javnosti o radu Vijeća putem tiska i drugih sredstava javnog priopćavanja (oglasna ploča, web stranice Grada i sl.), – objavljivanjem akata na način propisan Statutom Grada Novi Vinodolski i ovim Poslovnikom.

Članak 117.

Bez nazočnosti javnosti održava se sjednica ili pojedini dio sjednice Vijeća kada se raspravlja o materijalima koji su sukladno posebnim propisima označeni kao tajni. Dokumenti i materijali Vijeća koji su sukladno posebnim propisima označeni kao tajni nisu dostupni javnosti.

Članak 118.

Izvjestitelji sredstava javnog priopćavanja imaju pravo pratiti rad Vijeća i izvještavati javnost o radu Vijeća. Predstavnicima tiska i drugih sredstava javnog priopćavanja osigurava se pravovremena dostava materijala i odgovarajući uvjeti za praćenje rada na sjednicama Vijeća.

Članak 119.

Radi izvještavanja javnosti o radu Vijeća može se, na temelju odluke Vijeća, dati službeno priopćenje za tisak i druga sredstva javnog priopćavanja.


Napomena – procedura za prijavu prisustvovanja sjednici vijeća:

Zainteresiranim građanima osigurava se neposredan uvid u rad Gradskog vijeća na način da se prijave za prisustvovanje sjednici dostavljaju predsjedniku Gradskog vijeća, pri čemu se mora voditi računa o redoslijedu prijavljivanja u slučaju prevelikog interesa i kapaciteta vijećnice.

Kontakt za prijavu:

tel. 051/554-350

fax: 051/554-374

e-mail: info@novi-vinodolski.hr